PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker våre sider med utvalgte annonsører og analytikere, slik at vi kan levere relevant og personlig annonsering. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på «Godta», samtykker du i bruken av slike teknologier.

Styringsgruppens brev

Et bærekraftig Nordland

Bærekraft er hovedtemaet som vi belyser i årets Indeks Nordland. Nordland fylke har et næringsliv som leverer svært gode økonomiske resultater, og som gjennomfører store og viktige investeringer og tiltak i forhold til miljø og klimautslipp. Vi har et svært godt grunnlag for fortsatt vekst og bærekraftig utvikling i Nordland, men dette vil kreve
samhandling mellom kommuner og at vi tiltrekker oss kompetent arbeidskraft på flere områder.

Nye tall fra SSB viser at befolkningsutviklingen i Nordland ikke er bærekraftig fremover dersom utviklingen fortsetter som nå. Fylket har tidligere hatt en befolkningsvekst som har vært svakere enn for nasjonen, men det har likevel vært vekst. Nå er situasjonen slik at vi blir færre innbyggere i fylket. Dette medfører at mange kommuner i Nordland over tid vil komme i en vanskelig situasjon.

Nordland er nettoeksportør av folk til andre fylker i Norge. Den situasjonen er ikke ny. Vekst i innvandringen har i lang tid dempet effektene av dette, men når innvandringen nå faller blir konsekvensene tydelige. Det må derfor tilrettelegges for økt arbeidsinnvandring og tilførsel av kompetanse og kapital fra resten av verden i årene som kommer. Tilgang på arbeidskraft kommer til å bli en flaskehals for utviklingen i mange viktige sektorer fremover. Befolkningsutviklingen vil over tid få økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen og kommunene fordi inntektsgrunnlaget henger sammen med befolkningstallet. Impulsene for privat næringsliv blir også svakere, da kundegrunnlaget reduseres, samtidig som at det blir hardere konkurranse om arbeidskraft.

Heldigvis har Nordland mange dyktige og offensive bedriftsledere, politikere og innbyggere. Men vi må erkjenne at det må iverksettes tiltak for å snu utviklingen og skape nye vekstimpulser. Styringsgruppen til Indeks Nordland vil trekke frem tre områder som alle må jobbe med.

Når Nordland ikke vokser handler det i stor grad om at vi ikke klarer å konkurrere der jobbene skapes i dag; i tjenesteytende sektor som krever arbeidskraft med høyere utdanning. Både offentlig sektor og privat næringsliv må legge til rette for at vi utvikler sterke og attraktive kunnskapsmiljøer og bedrifter innen denne sektoren. En måte å bidra til dette er å kjøpe en større andel av tjenestene i eget fylke. Innenfor forretningsmessig tjenesteyting har vi en negativ handelsbalanse. Samtidig finnes det en rekke kunnskapsbedrifter i fylket som er nasjonalt ledende, og som nesten utelukkende leverer sine tjenester utenfor eget fylke.

De utdanningsinstitusjonene i fylket som tilbyr høyere utdanning spiller en svært viktig rolle i forhold til å sikre den den arbeidskraften som vi trenger i fylket. Vi vet at de som utdannes her i stor grad bli værende i fylket. I årets Indeks Nordland kan dere lese at det er unge voksne i aldersgruppen 20-29 år som utgjør den gruppen personer som fylket tappes raskest for. Vi må alle være med på å løfte fram våre utdanningsinstitusjoner slik at de får den oppmerksomheten og det handlingsrommet de trenger for å utvikle seg. Vi er helt avhengige av at de tilbyr relevante utdanningsløp og klarer å tiltrekke seg og levere kandidater som er tilpasset behovet som et næringsliv i endring krever. Her må både næringsliv og offentlig sektor engasjere seg i styrkingen av eksisterende studieprogram, og i utviklingen av nye og fremtidsrettede studier som fremstår som attraktive.

Vi må i Nordland fylke tørre å snakke om den sentraliseringen som kommer i årene fremover, og hvordan vi skal påvirke denne. Mange kommuner, og særlig distriktskommuner, står ovenfor store utfordringer, både når det kommer til økonomi og handlingsrom, men også med hensyn til demografi. De tappes fort for innbyggere, samtidig som andelen eldre og pleietrengende vokser raskt. Unge arbeidstakere velger å bosette seg i kommuner som oppleves som mer attraktive. Det må utarbeides strategier for hvordan by- og omlandskommunene kan utvikle sin attraktivitet som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Våre politikere må ta regien på den sentraliseringen som vi vet vil komme. Samhandling og samarbeid vil være kritisk i de tiltakene som må implementeres.

Næringslivet i Nordland går godt, og eksporten når nye høyder. Men vi løser ikke utfordringene vi har uten å adressere dem, prate høyt om dem – og jobbe aktivt sammen for å løse dem.

Med ønske om god lesing.

Styringsgruppen Indeks Nordland

Hanne Østerdal
Leder Styringsgruppen
Nærings-og utviklingssjef Nordland fylkeskommune

Liv Bente Kristoffersen
Banksjef DNB

Erlend Bullvåg
Prosjektleder Handelshøgskolen Nord universitet

Cathrine Stavnes
Fylkesdirektør NAV Nordland

Svenn Are Jenssen
Administrerende direktør Kunnskapsparken Bodø

Daniel Bjarmann-Simonsen
Regiondirektør NHO Nordland

Monica Ahyee
Regiondirektør Innovasjon Norge, Nordland