PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker våre sider med utvalgte annonsører og analytikere, slik at vi kan levere relevant og personlig annonsering. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på «Godta», samtykker du i bruken av slike teknologier.

Innbyggertallet i Nordland vokser!

Indeks Nordland har sett nærmere på den nyeste statistikken fra SSB og gjennomført en kort analyse på utviklingen blant befolkningen i fylket.

– Det er gledelig å se at Nordland har fått en bedre start på året enn det Indeks Nordland predikerte, konstaterer Erlend Bullvåg.

I første halvår 2021 har fylket hatt en netto befolkningsvekst på 169 personer, sammenlignet med en befolkningsnedgang på 339 personer samme periode i fjor. 18 av Nordlands 41 kommuner har hatt en økning i folketallet så langt i 2021. Den største folkeveksten har skjedd i Bodø, Hadsel, Rana og Vågan med en økning på henholdsvis 106, 92, 82 og 71 nye borgere. Den negative befolkningstrenden i fylket ser dermed ut til å snu – fylket har nå både økt tilflytting og fødselsoverskudd.

– Det er nettopp denne utviklingen vi trenger og som vi jobber daglig for å få til. Det blir spennende å følge tallene videre, om den negative trenden er i ferd med å snu! sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland (KrF).

Det kan se ut som om at etableringen av Freyr allerede begynner å merkes for Rana kommune, noe som er gledelig. Nordland har også hatt en positiv nettoinnflytting første halvår, med en nettoinnflytting på 48 sammenlignet med en nettoutflytting på 191 første halvår i 2020. Man ser nå at flyttegapet reduseres, og vi må tilbake til 2018 sist Nordland hadde en positiv nettoinnflytting.

For landet som helhet viser SSB sin nyeste statistikk at folk flytter fra byene. Dette gjelder bare til dels i Nordland. Her er den største nedgangen i Narvik, Sortland og Meløy med henholdsvis 78, 44 og 29 færre personer sammenlignet med andre kvartal i fjor. Hvis man ser på sentrum- og omlandskommuner, har veksten i hovedsak kommet i sentrumskommunene. 149 av folkeveksten på 169 personer, er tilknyttet sentrumskommunene, mens bare 20 kan knyttes til omlandskommunene

Nordland med størst økning i fødselstall

Etter koronapandemien har fødselstallet gått opp i de aller fleste fylkene i landet, men økningen har vært klart størst i Nordland, med en økning på om lag 20 prosent første halvår. Det tilsvarer et fødselsoverskudd på 121, mot et fødselsunderskudd på 148 samme periode i fjor. Økningen har vært spesielt høy i Lofoten, som hadde nesten dobbelt så mange fødsler i første halvår 2021, sammenlignet med samme tid i fjor.

Erfaringer etter pandemien

Landet har smått begynt en gjenåpning, og det tyder på at arbeidskraften fra Europa nå returnerer til Norge og Nordland.

– Sammenligner man med befolkningsstatistikken pre korona, er det interessant å se at første halvår er betydelig bedre enn foregående år. Tidligere år har tall for de første to kvartalene vist negative trender både når det gjelder folkevekst og tilflytting, avslutter Haukland.

Bedriftenes overlevelse i pandemien

Det har gått et år siden Norge iverksatte de strengeste tiltakene man har sett siden krigstiden. Næringslivet har tilpasset seg stadige endringer i rammebetingelser,
og enkelte næringer har vært særlig hardt rammet av smittevernstiltak, redusert reisevirksomhet, internasjonale makroforhold, og endret konsumentatferd. Med dette som bakteppe skulle man tro at det kom en konkursbølge i 2020. Slik ble det ikke. Noe av forklaringen finner man i at staten åpnet pengesekken når deler av
næringslivet måtte stengte ned.

Tallene for 2020 viser at det ble åpnet 142 konkurser i Nordland, mot 164 året før. I et kriseår for næringslivet falt antall konkurser dermed med hele 13 prosent. De nasjonale tallene viser en tilsvarende utvikling, med en reduksjon på 11 prosent.

Selv om antall konkurser i Nordland gikk ned så var det like mange ansatte som ble berørt i 2020 (625) som i 2019 (626). Konkursene i Nordland rammet dermed bedrifter med i snitt flere ansatte i 2020 enn i 2019. For Norge som helhet var antall ansatte rammet av konkurs nærmere 17 tusen personer, en oppgang på 12 prosent fra året før.

I 2019 var det flest ansatte som ble berørt av konkurs innen næringene overnatting og servering (214) og bygg og anlegg (192). Begge disse næringene hadde langt færre ansatte som ble arbeidsledig som følge av konkurser i 2020. For overnatting og servering var det 128 som ble ledig som følge av konkurs, mens tilsvarende tall for bygg og anlegg var 128.

Det var én konkurs i Nordland som skilte seg ut i 2020, og det var produsenten av branndører, Rapp Bomek i Bodø. Totalt var det rundt 150 ansatte som ble berørt av denne konkursen. Selskapet sikret videre drift da en rekke nordnorske investorer kjøpte opp konkursboet. Selv om selskapet raskt ble startet opp igjen inngår de i tallgrunnlaget.

Selskapene som gikk konkurs i 2020 omsatte totalt for 721 millioner kroner. Dette var 20 millioner lavere enn i selskapene som gikk konkurs i 2019. Ser man på næringene med størst omsetningsbortfall som følge av konkurs i 2020 skilte industri, bygg og anlegg og varehandelen seg ut. Samlet kunne 70 prosent av omsetningsbortfallet knyttes til konkurser i disse næringene.

Per uke 10 i 2021 har det vært 10 konkurser i Nordland, i tilsvarende periode i 2020 og 2019 var tallene henholdsvis 33 og 50. Også målt i ansatte og omsetning er konkursene så langt i 2021 av mindre omfang enn i de to foregående årene.

At færre selskaper har gått konkurs tyder på at ulike former for offentlig støtte har bidratt til å holde flere konkurstruede selskaper i live. Samtidig frykter mange at det er store mørketall, og at man i løpet av våren vil se en kraftig økning i antall konkurser. Forklaringen på dette er at det det offentlige ikke bare har vært raus med å kompensere for bortfall av inntekter, men også har gitt utsettelse av innbetaling av skatt og avgifter. Nasjonalt er det flere tusen selskaper som har fått innvilget
betalingsutsettelse, som igjen har ført til at Skatteetaten har begjært færre selskaper konkurs. Når Skatteetaten gjenopptar normal aktivitet, er det ventet en kraftig økning i antall konkurser.

Det siste året har mange bedrifter vært nødt til å øke lånegraden samt bruke av reserver og egenkapital for å holde virksomheten i live. De neste månedene vil bli krevende for svært mange virksomheter, og en rekke av disse er helt avhengig av at samfunn og næringsliv raskt kommer tilbake til en normaltilstand og at reiseaktiviteten gjenopptas.

Kompensasjonsordningen for næringslivet er og har vært en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Det betyr at de bedriftene som har hatt et stort omsetningsfall kan få kompensasjon fra staten til å dekke en del av sine faste kostnader. Ordningen har blitt rullet ut i to omganger, først fra mars til august 2020, den andre fra september 2020 til og med februar 2021.

Fra mars 2020 til utgangen av januar 2021 har 3.896 søknader til kompensasjonsordningen blitt innvilget i Nordland. Bedriftene som har søkt så langt kan vise til et totalt omsetningsfall på 2,5 milliarder kroner. Selskapene som har fått godkjent sine søknader innen varehandelen, reiselivet og transport kan vise til nærmere en
halvering av omsetningen. De største beløpene har blitt utbetalt til aktører innen overnatting og servering. Det er viktig å presisere at hvor det er selskaper som inngår i konsern så er det konsernspiss som søker støtte.

I et fylke som Nordland med mange underavdelinger er det dermed mye støtte som ikke blir registret i fylket, eksempelvis de fleste av de større hotellene.

Foto: Bodø i vinden