PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker våre sider med utvalgte annonsører og analytikere, slik at vi kan levere relevant og personlig annonsering. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på «Godta», samtykker du i bruken av slike teknologier.

04 - Omsetning

Største økonomiske opphenting noen gang for Nordlandsbedriftene

2021 ble tidenes økonomiske opphenting, anført av eksportbedriftene i fylket. I takt med lettelser i restriksjoner, økende forstyrrelser i leveransekjeder, og global etterspørselsvekst, vokste omsetningen raskt i Nordlandsbedriftene. Utsiktene for 2022 er videre god vekst, men nedgradert og forsiktigere som følge av krigshandlingene i Ukraina.

Bedriftene varsler om begrensninger for videre vekst som følge av tiltakende knapphet på kapasitet, komponenter og arbeidskraft. Så langt har pandemien styrket store deler av Nordlands næringsliv, men fortsatt er situasjonen utfordrende for kultur, deler av reiselivet og bedrifter som opplever stort sykefravær.

Aktiviteten tiltok raskt i 2021. Omsetningen økte til 201 milliarder kroner, hele 10,6 prosent opp fra 2020. Nordland har i tillegg mange underavdelinger innen industri, varehandel og transport. Disse underavdelingene omsatte for ytterligere 61,7 milliarder. Det var en økning på 8,2 prosent. Den totale omsetningen i Nordland ble dermed 263 milliarder kroner i 2021. Utviklingen i Nordland var sterkere enn forventet, og langt bedre enn den nasjonale utviklingen.

Det er usikkert hvordan krigen i Ukraina vil påvirke den økonomiske aktiviteten i Nordland i 2022. Anslaget er noe nedjustert og det ventes totalt sett en vekst på 5,9 prosent. Høy investeringstakt og internasjonal etterspørsel er viktige drivere. Det er høyere enn 4,8 prosent for fastlands- Norge.
I 2021 var en kombinasjon av sterk prisvekst og etterspørsel på eksportprodukter fra fylket en sterk vekstmotor. Optimismen i næringslivet er sterk. En kan trygt konkludere, at maken til vekst- periode har en ikke sett tidligere, og Nordland er attraktiv i det grønne skiftet som følge av tilgang på rimelig fornybar kraft kombinert med sterk industrikompetanse.

Pandemien har utløst massiv omstilling

Pandemien utløste tidenes bølge av omstilling og innovasjon i Nordland. Bedriftene ble tvunget til å revurdere sine forretningsmodeller og gjøre innovasjoner for å tilpasse virksomheten. Det har gitt rekordmange søknader om utviklingsmidler fra Innovasjon Norge og nye utlånsrekorder til bedriftene fra bankene.

Det grønne skiftet skaper sammen med nye næringer som romfart og satellittkommunikasjon nye spennende virksomheter. Fasiten i starten av 2022 er at rekordmange nye store bedrifter er under utvikling i Nordland. Legger en til den sterke internasjonale veksten i etterspørsel etter både sjømat, mineraler og metaller, skjer det en historisk utvikling i fylket.

Potensialet for ytterligere vekst i verdiskaping, eksport og arbeidsplasser er stort. Den store oppgaven blir å skape det nye Nordland, med store ringvirkninger fra alt det positive som skjer. Hver nysatsing krever kapital, kompetanse, infrastruktur, energi og samfunnsbygging. Det er et betydelig behov for å samkjøre innsatsen, slik at næringslivet utnytter sine muligheter best mulig, og ringvirkningene blir størst mulig. Særlig viktig blir integrasjonen av utenlandske tilflyttere i våre samfunn.

I sin tale om Nordområdene sa statsminister Jonas Gahr Støre at Nordområdene er Norges viktigste strategiske område for å nå klimamålsetninger, og der vi kan skape nye fremtidsnæringer. Selv om mulighetene er store, må det omfattende offentlig tilrettelegging til for å være konkurransedyktig i kampen om internasjonale investeringer. En slik erkjennelse og satsing etterlyses, og må komme raskt skal mulighetene realiseres i Nord.

2021 – Gjenåpning og litt til

Ved starten av 2022 er det svært høyt aktivitetsnivå i store deler av næringslivet. Omsetningsveksten i 2021 ble på hele 10,6 prosent og utsiktene for 2022 er svært gode tross usikkerheten som krigen i Ukraina skaper. Gjenåpning i Norge og internasjonalt gir sterk omsetningsvekst, og behov for flere ansatte. Hele 1.981 flere er kommet i arbeid og Nordland har nå landets laveste ledighet. For mange bedrifter vil året som kommer preges av en annen mangel, arbeidskraft. Utvikling av en langsiktig kompetansestrategi for Nordland er helt nødvendig skal bedriftene få dekket sine behov.

Sterk oppgang i alle sektorer i 2021

Sjømatnæringen

I takt med færre restriksjoner har restaurantmarkedet i inn- og utland økt etterspørselen etter norsk sjømat. Prisen har derfor steget siden volumet som er tilgjengelig er mindre enn etterspørselen. I sum økte omsetningen i sjømat og landbruk med hele 17 prosent i 2021, til 29,3 milliarder kroner. Det er særlig laks som bidro til veksten, men også hvitfisk hadde positiv utvikling. Så langt er økningen i markedspriser så stor at inntektene fra fiskeriene opprettholdes tross lavere volum. Et ekstraordinært makrellfiske sommeren 2021 bidro til økt omsetning i fiskeriene. Bedriftene har vært f linke til å finne nye markeder og nye anvendelser i takt med begrensningene i pandemien. Gjenåpningen bidrar nå til ytterligere etterspørselsvekst med gode utsikter for 2022. Det ventes en moderat volumøkning i 2022 drevet av flere oppdrettsanlegg til havs og på land. Volumet av hvitfisk vil fortsette å gå ned også i 2022, i takt med reduserte fangstkvoter. Utsiktene for 2022 er en vekst i omsetning på ytterligere 5,2 prosent for sjømat totalt sett. Utsiktene er noe nedjustert som følge av krigen i Ukraina som vil kunne påvirke enkelte markeder negativt. Eksportverdien av sjømat økte med 26 prosent i 2021. Sektoren er Nordlands mest lønnsomme, og oppnådde i 2021 et driftsresultat på 6,7 milliarder kroner.

Havbruksnæringen planlegger også i 2022 store investeringer i hele verdikjeden. Det pågår en markert økning i investeringer i landbaserte oppdrettsanlegg over hele fylket, og det er tegn til høyere aktivitet innen torskeoppdrett. I fiskeriene investeres det i nye fartøy, med fokus på lavere klimabelastning og økt kvalitet. Det er stort fokus på stabile rammebetingelser som forutsetning for å opprettholde takten i fornyelse av flåten. Sjømatnæringen er avhengig av effektiv logistikk, og fortsatt utbygging av veinett.

Industri og Bygg og anlegg (BA)

Dette er Nordlands største sektor foran varehandel, reiseliv og transport. Sektoren omsatte for 63,9 milliarder kroner i 2021. Det var en økning på 13 prosent fra 2020. Veksten kom særlig innen metallindustri, næringsmidler og kjemi. Utvikling i bygg og anleggssektoren viser en nær nullvekst, men med variasjon mellom segmenter.

Aktiviteten tiltok noe utover høsten 2021, og da særlig hos anleggsentreprenørene som stimuleres av større offentlige infrastrukturprosjekter, og oppstart av en del større private utbygginger. For nybygg av bolig og for privat næringsliv, var utviklingen avventende, og det tæres på prosjektreserver. Dette gir utsikter til uendret omsetningsnivå første del av 2022. Aktiviteten innenfor rehabilitering, påbygg, og mindre boligbygg er god, og kompenserer noe av markedsbortfallet fra større nybygg. Igangsetting av prosjekter i nasjonal transportplan, planlagte boligprosjekter, store næringsbygg til batteriindustrien og bygg til hydrogenproduksjon, er noen av faktorene som gir utsikter til en vekst i aktiviteten i 2022 på om lag 4 prosent.

Hjemmemarkedsindustrien hadde økende aktivitet gjennom hele 2021. Mange styrket sin konkurransesituasjon i forhold til importerte varer, men sterk prisvekst på særlig byggevarer har dempet etterspørselen noe. Det skyldes at utenlandske bedrifter i større grad har måtte stenge ned produksjonen i 2021, og at det har vært tiltakende forsyningsproblemer både i Europa og internasjonalt. Utsiktene er lavere vekst i 2022, ned mot 2 til 3 prosent, siden fordelen ventes utlignet i takt med at logistikkproblemer reduseres.

Eksportindustrien hadde kraftig vekst i omsetningen i 2021. Drivkreftene var en kombinasjon av gjenåpning rundt i verden, fortsatt sterke stimuli av økonomien i mange land og utfordringer med forsyninger inn til Europa. Resultatet er et av de beste årene noensinne for industrien med sterk prisvekst kombinert med høye volumer. Veksten var også sterk for fiskeindustrien, i takt med lettelser i de viktigste eksportlandene. Utviklingen av grønn industri både i Nordland og internasjonalt stimulerer også. Det fører til økt etterspørsel etter råvarer til elektronikk, vindmøller, utstyr til elektrifisering av sokkelen og gir sterke impulser til bedriftene. Eksporten fra Nordland økte med nesten 30 prosent i 2021. Utsiktene for 2022 er nedjustert til 5,6 prosent vekst, men med betydelig usikkerhet som følge av at vi ennå ikke vet hvordan krigen i Ukraina slår ut i internasjonal økonomi.

Varehandel, reiseliv og transport

Varehandel, reiseliv og transport er fylkets nest største sektor, med 60,3 milliarder kroner i omsetning, en vekst på 7,5 prosent i 2021. Rekordhøye salgsvolumer i varehandelen ga lite rom for vekst i 2021, og vi ser at husholdningene i takt med gjenåpningen vrir etterspørsel fra varehandel tilbake til tjenesteyting. I tillegg øker handelslekkasjen til utlandet. Varehandelen venter at 2022 blir et år der salgsnivåene totalt sett faller tilbake til normalen før pandemien. Likevel venter de som selger klær, sko og interiør økt omsetning, fordi vi kommer tilbake til kontoret, skal på flere fysiske møter i arbeidssituasjonen, og reise mer. Hoveddelen av veksten i 2021 fant sted fordi vi reiste mer, gikk mer på restaurant og det trengtes mer transport til varer både inn og ut av Nordland. Etterspørselen økte i 2021, kun dempet av nedstengningen rundt jul, men har tiltatt igjen etter åpning i 2022. Den viktigste driveren for økt reiselivsaktivitet er næringslivets økte konsum. Utsiktene for 2022 er totalt sett en vekst på 6,5 prosent. Den opplevelsesbaserte delen av reiselivet, og ikke minst kulturlivet har fortsatt store utfordringer som følge av mange smittede ute i samfunnet og folks naturlige forsiktighet.

Tjenester mot bedriftene

Næringslivsrettet tjenesteyting er Nordlands tredje største sektor med 42,4 milliarder kroner i omsetning, en vekst på 8,2 prosent i 2021. Gjenåpning av samfunnet bidro godt i 2021, og etterspørselen er høy i 2022. Veksten har særlig kommet for tjenester innen markedsføring, innleie av arbeidskraft og IT/digitalisering. Høy investeringsaktivitet i Nordland gir også god etterspørsel hos teknisk rådgivning, IT- konsulenter og hos banker og advokater. Det forventes ikke samme raske veksten i tjenesteproduksjonen i 2022 som i 2021. Anslaget gjøres også usikkert av krigen i Ukraina, og fremdriften på de store satsingene innen grønn industri. Det ventes en vekst på 6 prosent i tjenesteproduksjon mot næringslivet.

Tjenester mot private

Tjenesteyting mot private omsatte for 5,6 milliarder kroner i 2021, en vekst på 6,5 prosent tross pandemi og perioder med nedstenging. Privat tjenesteyting er fylkets minste sektor og inkluderer eiendomsmegling, frisører, tannhelse og private helsetjenester. Sektoren hadde et utfordrende 2020, men klarte å innhente mye av aktivitetsnivået i 2021. Årsveksten for 2022 ventes å bli om lag 6 prosent.

Utvikling i omsetning Nordland, Norge og underavdelinger i Nordland. Løpende kroner. Indeks der omsetning i 2012=100 (SSB og Eniro)

Sterk prisvekst både innenlands og i eksportmarkedene ga sammen med lettelser i restriksjoner en meget sterk vekst i 2021. Omsetningen nådde 201 milliarder i 2021, en vekst på 10,6 prosent. Den kraftige veksten forventes å flate ut i 2022 til 5,9 prosent. Nordland har mange filialer av nasjonale og internasjonale selskaper. Omsetningen i disse underavdelingene var i 2021 på 61,7 milliarder. I sum var omsetningen 263 milliarder. Fra pandemiens start, har Nordland takket være betydelige investeringer, suksess for eksportindustrien og sjømatprodusentene, klart seg langt bedre enn økonomien nasjonalt. Selv om næringer begrenset av pandemien har hatt store utfordringer i Nordland, har bedriftene nå sterk etterspørsel og knapphet på arbeidskraft og kapasitet i mange næringer. Utsiktene for 2022 er gode , men uroen skapt av invasjonen i Ukraina kan redusere den forventede veksten på 5,9 prosent i 2022.

Utvikling i omsetning per bransje Nordland. Indeks der omsetning i 2012=100

Figuren viser utvikling i omsetning i løpende priser beregnet i forhold til 2012. Nordlandsøkonomien hadde et hvileskjær i 2020 under nedstengningen, men de negative effektene var langt mindre enn fryktet. Mest negativt påvirket ble reiselivet, tjenester rettet mot husholdninger, og kraftprodusentene (lave strømpriser). Fra andre kvartal i 2021 og frem til nå, er Nordland inn i en historisk sterk vekstperiode. Det er sterk vekst i inntektene fra eksport av sjømat og fra industrien som gir det viktigste bidraget. Innhentingen er sterk også for de innenlandsorienterte bedriftene. Nordlandsbedriftene har dermed klart seg bedre enn fastlands-Norge gjennom hele pandemien, og stor investeringsaktivitet bidrar til meget gode utsikter fremover. Fylkets raskest voksende næring er fortsatt havbruksnæringen. Langsomst, men fortsatt godt over landsgjennomsnittet er industri og BA, og tjenesteyting mot bedrifter.

Vekst per sektor i 2021 og utsiktene for 2022

Figuren viser utvikling i 2021 og forventet vekst i 2022 per hovedsektor i Nordland. Sjømat og landbruk hadde den sterkeste veksten med hele 17 prosent i 2021. Også industrien hadde en sterk innhenting med 13 pro- sent vekst. I snitt hadde Nordlandsøkonomien en vekst på 10,6 prosent. Bedriftene forventer lavere vekst i 2022. Uroen internasjonalt som følge av krigen i Ukraina skaper i tillegg usikkerhet. I sum ventes det en vekst i omsetning på 5,9 prosent i 2022, og økt usikkerhet gjør at forventningene
er lavest i eksportbedriftene, og best for reiseliv og transport i takt med at etterspørselen fra næringslivet øker. Svakest vekst forventes for industri og sjømatbedrifter. Nasjonalt ventes det en vekst i omsetning på 4,2 prosent.

Utvikling omsetning per region. Indeks der 2012=100

Utviklingen de siste 10 årene har vært betydelig høyere for alle regioner i Nordland enn for Norge. Alle regioner i Nordland hadde i 2021 sterkere økonomisk vekst enn den nasjonale utviklingen. Veksten i 2021 var sterkest målt i prosent for Helgeland (13,9 prosent), Ofoten (12,7 prosent) og Salten (10,5 prosent). Målt i omsetning er Salten største region med 69 milliarder, fulgt av Helgeland med 57 milliarder, Vesterålen med 33 milliarder, Lofoten med 26 milliarder og Ofoten med 14 milliarder.

Omsetning i filialer i Nordland der hovedkontoret ligger utenfor Nordland

I alt omsatte underavdelinger i Nordland for 61,7 milliarder i 2021. Veksten i omsetning var på 8,2 prosent. Filialene utgjorde 23,4 prosent av omsetningen i Nordland, med høyest andel i varehandel, reiseliv og transport med 31,4 prosent av sektorens omsetning. Industri og BA sto for 31,2 prosent. Summerer vi selskaper med hovedkontor i Nordland og filialer i Nordland var omsetningen 263 milliarder NOK.

Fordeling av omsetning i morselskaper mellom fylkene Nord-Norge i prosent 2021.

Omsetningen i Nord-Norges morselskaper var 333 milliarder i 2021. Nord- land utgjorde 54,7 %, en økning på 2,7 prosentpoeng i løpet av pandemien.
Troms og Finnmark utgjorde 45,3 prosent, tilsvarende mindre andel enn før pandemien.

Regionenes størrelse målt i andel av sum omsetning i morselskaper i Nord-Norge.

Tromsø m. omland, Salten og Helgeland er de tre største regionene målt i omsetning (uten konserninntekter og filialer) i Nord-Norge. Til sammen utgjorde disse regionene 54,5 prosent av bedriftenes inntekter i Nord- Norge. Nord-Troms med 5,2 milliarder og Ofoten med 13 milliarder, var de to minste regionene målt i omsetning.