PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker våre sider med utvalgte annonsører og analytikere, slik at vi kan levere relevant og personlig annonsering. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på «Godta», samtykker du i bruken av slike teknologier.

06 - Lønnsomhet

Styrket lønnsomheten og økte verdiskapingen

Økt aktivitet, høyere utsalgspriser, større overskudd og flere ansatte er svært godt nytt for Nordland. Bedriftene hadde et driftsoverskudd på 20,1 milliarder kroner av en omsetning på 201 milliarder kroner, mens verdiskapingen var på 61,8 milliarder kroner. Driftsmarginen nådde 10 prosent i 2021. Det var svært sterke tall. Økt aktivitet ga flere sysselsatte og investeringene som er på gang er store.

Verdiskapingen var 30,7 prosent av omsetningen sammenlignet med 26,5 prosent for fastlands- Norge. En del næringer har fortsatt svake marginer. Spesielt kultursektoren, men også deler av det opplevelsesbaserte reiselivet og personlig tjenesteyting preges fortsatt av pandemien.

Den sterke lønnsomhetsveksten ventes å avta i 2022. Økte kapasitetsutfordringer i næringslivet, høyere priser på råvarer og stigende renter gjør at det ventes en svekkelse i driftsmarginen i 2022. Krigen i Ukraina bidrar til betydelig usikkerhet og noe nedjustering av anslaget

Hvem bidro mest?

Sjømat fortsetter å være fylkets mest lønnsomme sektor målt ved driftsresultatet. Sektoren fikk et resultat på hele 6,8 milliarder kroner i 2021. Det var 1,3 milliarder kroner mer enn året før. Utviklingen var bedre enn ventet, hvor gjenåpning av det internasjonale samfunnet og noe økt produksjonskapasitet er de viktigste driverne.

For 2022 er utsiktene at kostnadsnivået vil øke noe, og gi et moderat fall i driftsmarginen til 21,8 prosent fra 23,1 prosent i 2021. Verdiskapingen fra sektoren passerte for første gang 10 milliarder kroner, en økning på 1,5 milliarder kroner fra 2020. Verdiskapingen tilsvarte 35 prosent av omsetningen. Økt eksportverdi for laks var hoveddrivkraften.

Industri og Bygg og anlegg (BA)

Driftsresultatet for industri og BA var på om lag 5 milliarder kroner, en økning på 1,1 milliarder kroner fra 2020. Driftsmarginen ble 7,8 prosent. Det var særlig eksportindustrien som bidro til denne veksten. I BA er det stabilt fall i driftsmargin som følge av økende priser på byggevarer og utstyr.

Industri og BA bidro mest til Nordlands verdiskaping, med 17,3 milliarder kroner. Det var 1,6 milliarder kroner mer enn i 2020. Dette utgjorde 27 prosent av den totale verdiskapingen i Nordland. Verdiskapingen utgjorde 27,2 prosent av omsetningen.

En viktig drivkraft bak den økte verdiskapingen i 2021 var høyere eksportpriser samt større kraftinntekter. Industrien har svært gode tider, og parallelt utvikles en rekke nye industriprosjekter rettet mot det grønne skiftet.

Tjenesteprodusentene

Driftsresultatet for tjenesteyting mot bedrifter var på 4,8 milliarder kroner i 2021. Det var en oppgang på 680 millioner kroner fra året før. Det ga en driftsmargin på 11,5 prosent. Det er høyere etterspørsel etter et bredt spekter av tjenester fra bedriftene som er den viktigste årsaken.

Verdiskapingen nådde 16,1 milliarder kroner i 2021, en økning på 1,2 milliarder kroner fra 2020. Det tilsvarte 37,9 prosent av omsetningen.

Tjenesteyting mot private hadde et driftsresultat på 568 millioner kroner i 2021. Sektoren startet sin innhenting senere enn andre deler av næringslivet, og fikk et nytt tilbakeslag i forbindelse med nedstengningen desember 2021. Driftsmarginen var 9 prosent. Verdiskapingen i prosent av omsetningen var høy, med 45,6 prosent. En viktig årsak til det er at dette er en arbeidsintensiv næring. At lønnsomheten igjen øker i tjenestesektoren er godt nytt, og det forventes en normalisering av tjenestekonsumet i befolkningen utover våren 2022, i takt med at pandemien dør ut.

Varehandel, reiseliv og logistikk

Utviklingen i varehandelen i pandemien har overrasket mange, og handelsvolumene ble langt bedre enn ventet. Det kompenserte for redusert lønnsomhet i reiseliv og persontransport. Driftsresultatet nådde 3 milliarder kroner i 2021, og driftsmarginen var 5 prosent. Verdiskapingen var på 15,6 milliarder kroner i 2021, og utgjorde 25,8 prosent av omsetningen. Verdiskapingsnivået var stabilt sammenlignet med året før, og høyere salgsvolum bidro mest til veksten. Verdiskapingen økte med 5,1 milliarder kroner sammenlignet med 2020.

Driftsresultat og verdiskaping i milliarder kroner per sektor i Nordland (2021) (SSB og Eniro)

I alt hadde bedriftene i Nordland et driftsresultat på 24,5 milliarder kroner (inkl. underavdelinger med 4,3 milliarder kroner). Verdiskapingen var i alt 76,5 milliarder kroner, der underavdelinger av selskaper eid utenfor Nordland utgjorde 14,6 milliarder kroner. Det største verdiskapingsbidraget kom fra industri og bygg og anlegg, fulgt av tjenester mot bedrifter. Fylkets største driftsresultat hadde sjømat og landbruk, med 6,8 milliarder kroner. Deretter fulgte industri og bygg og anlegg med 5 milliarder kroner. I snitt
var verdiskapingen i Nordland 31 øre per omsatt krone, godt over landsgjennomsnittet på 26,5 øre per omsatt krone. Det drives godt i Nordland, med en total driftsmargin på 10 prosent i 2021.

Verdiskaping per sektor i Nordland (milliarder kroner), 2021

Figuren viser andel av verdiskaping per sektor i Nordland. Verdiskapingen nådde 61,8 milliarder kroner i 2021, en oppgang på 10,1 milliarder kroner fra 2020. Oppgangen skyldes innhenting etter pandemien, svært gode priser i eksportmarkedene, og god vekst i sysselsettingen. Verdiskaping er bedriftenes driftsresultat + lønn. Industri og bygg og anlegg var den største verdiskaperen, med 28 prosent av Nordland. Deretter fulgte tjenester mot bedrifter med 26 prosent, foran varehandel, reiseliv og transport med 26 prosent. Sjømat og landbruk utgjorde 17 prosent, fulgt av tjenester mot private med 4 prosent. I tjenester mot private inngår ikke offentlig sektor.

Utvikling i driftsmargin i prosent av omsetning i Nordland og fastlands-Norge

Et driftsresultat på 20,1 milliarder kroner ga en driftsmargin på hele 10 prosent i 2021. Det var opp fra 9,2 prosent i 2020. Nordland hadde klart høyere lønnsomhet en fastlands-Norge, der snittet var 6,5 prosent i 2021. Sterk prisøkning på eksportvarer, stor eksport av laks, omsetningsrekord i varehandelen, samt mindre utslag av pandemien, bidro til gode tall for Nordland. Det er tiltakende kostnadsvekst for mange bedrifter som følge av dyrere underleveranser og energi, samt forventninger om et høyere lønns- oppgjør. Det ventes derfor noe lavere lønnsomhet i 2022, med en nedgang til 9,4 prosent sammenlignet med 6,2 prosent for fastlands-Norge.

Utvikling i driftsmargin per hovedsektor, 2021.

Alle sektorer unntatt varehandel og tjenester mot private hadde nedgang i driftsresultat i 2020. Innhentingen i 2021 var sterk, og fikk ekstra drahjelp av eksport og høyere utsalgspriser. Av sektorene var sjømat og landbruk fortsatt mest lønnsom, med en driftsmargin på 23,1 prosent. Sterkere kostnadsvekst og anslått lønnsvekst i 2022 gir noe lavere forventet driftsmargin på 9,4 prosent for Nordland. For fastlands-Norge ventes driftsmarginene å bli 6,2 prosent i 2022.

Verdiskaping per omsatt krone Nordland og Norge. Verdiskaping per 100 kroner. (2012-2022*)

For å sammenligne verdiskapingsnivået i Nordland med Norge, har vi be- regnet andelen av bedriftenes omsetning som ligger igjen som verdiskaping. Figuren viser at siden 2012 har Nordland hatt høyere verdiskaping per omsatt 100 kroner enn landsgjennomsnittet. Avstanden ned til landsgjennomsnittet varierte mellom 2 og 6,2 kroner de siste 4 årene, med et toppår i 2016. I 2021 var nivået 30,7 kroner per 100 kroner omsatt, sammenlignet med 26,5 for Norge.

Driftsmargin per region i Nordland, 2021

Helgeland inntok førsteplassen som regionen med høyest driftsmargin, fulgt av Ofoten og Salten. Under fylkesgjennomsnittet på 10 prosent finner vi Vesterålen og Lofoten. Sammenlignet med 2020 hadde alle regioner betydelig vekst i lønnsomheten i 2021. Forskjellene i lønnsomhet henger sammen med næringsstrukturen i de ulike regionene. Stort innslag av eksporterende industri i kombinasjon med mange sjømatbedrifter gir høyere lønnsomhet enn der det er mer reiseliv og innenlands industri. Driftsmarginene for fastlands-Norge var 6,5 prosent i 2021, en forbedring på 0,5 prosentpoeng fra 2020.

Verdiskaping, driftsmargin og driftsresultat i kroner per sektor i Nordland

Figuren viser forholdet mellom verdiskaping per omsatt krone, driftsmargin og sum driftsresultat i Nordland. Driftsresultat illustrerer sektorenes relative bidrag. Verdiskaping per omsatt krone viser relativt bidrag fra sektoren i form av overskudd og lønn, og driftsmargin viser hvor god driften i selskapene er. Desto lengre mot øvre høyre hjørne en sektor befinner seg, desto mer attraktiv er sektoren målt i bidrag den gir.

Data visualisering

Vi har benyttet Microsoft Power BI til å visualisere en del tunge datasett. Visualiseringene er interaktive, slik at leseren kan selv filtrere ut de dataene som er relevante. Du vil kunne filtrere data ved å trykke på ulike steder i visualiseringen. Vær oppmerksom på at det for enkelte visualiseringer vil være mulig å bla mellom flere sider. Der hvor det er mulig vil du finne dette valget nederst på visualiseringen.