PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker våre sider med utvalgte annonsører og analytikere, slik at vi kan levere relevant og personlig annonsering. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på «Godta», samtykker du i bruken av slike teknologier.

08 - Utsiktene

Forventninger om noe turbulens

Selv om Nordland ligger langt fra mange av de største markedene i verden, så påvirkes utviklingen i fylket av internasjonale handelskriger, global kjøpekraft, Brexit, klimafokus, utviklingen i europeisk bilproduksjon, Twitter-meldinger og stabilitet rundt oljeproduksjonen i Midtøsten.

For det tar ikke mange timer, eller dager før internasjonale hendelser gir utslag i Nordlandsøkonomien. Forklaringen er enkel: vi har et næringsliv som er svært eksportorientert. Dette så vi konkrete eksempler på i 2019, hvor deler av metallindustrien i fylket måtte ta grep som følge av markedsmessige forhold.

Internasjonalt var 2019 et år preget av mye usikkerhet og et høyt geopolitisk spenningsnivå. For 2020 venter vi at den globale veksten vil svekke seg, og handelsbarrierer og usikkerhet kommer nok til å kjennetegne utviklingen. Samtidig ligger det an til at Storbritannia får på plass en avtale med EU. Relativt god kjøpekraft hos husholdninger i mange viktige økonomier kombinert med stimulerende penge- og finanspolitikk vil hindre at det blir en internasjonal resesjon.

For norsk økonomi venter vi at den sterke oppgangskonjunkturen er over. De siste årene har mye av veksten vært drevet av svært høyt investeringsnivå i oljesektoren. Nå skal vi tilbake til en mer normal veksttakt. Norges økonomi vil påvirkes av internasjonal usikkerhet, og svak vekst hos viktige handelspartnere.

Vi er forsiktige optimister for Nordlandsøkonomien i 2020. Det ventes at veksttakten i økonomien skal avta ytterligere, men det ventes fortsatt vekst, og da særlig drevet av sjømatsektoren, reiselivet og husholdningers konsum. Samtidig bidrar den svake befolkningsutviklingen, usikkerhet i eksportmarkeder og begrensede arbeidskraftreserver til å trekke ned anslaget.

For å begynne med den eksportrettede delen av næringslivet har den svake kronekursen vært fordelaktig for et eksportfylke som Nordland. Det er lite som tyder på at kronen kommer til å styrke seg i 2020. Mest sannsynlig vil den svekke seg ytterligere. Usikkerhetsmomentet er om svakere internasjonale konjunkturer vil gi utslag i lavere etterspørsel. Vi venter sterkest omsetningsvekst for eksport av sjømat, og da særlig for oppdrettslaks. Det er forventninger om økte priser som ligger bak dette anslaget, i produksjonsvolum er det kun ventet en forsiktig vekst. Vi venter svak vekst i den kraftforedlende industrien, men usikkerheten i anslaget har aldri vært større. Utsikter til lavere global vekst vil påvirke denne sektoren, samtidig har den svake kronekursen bedret konkurranseevnen til mange.

Vi begynner nå å se resultatene av økt samarbeid og profesjonalisering innenfor reiselivsnæringen. Utsikter til svak kronekurs er også gode nyheter for næringen da det gjør oppholdet for utenlandske turister langt rimeligere, og vi venter derfor at 2020 kan bli et rekordår for reiselivsnæringen. Vi begynner også å se konturene av mer helårsturisme i Nordland, og vi forventer at denne utviklingen vil forsterkes inneværende år. Kronekursen har gjort det dyrt å reise ut av Norge, og vi ser derfor for oss at dette kan gi økt innenlands turisme. Det som på sikt kan påvirke reiselivssektoren er en økende bevissthet om reiseaktivitetens påvirkning på klimaet. Fokus på bærekraftig reiseliv vil derfor være svært viktig for næringen.

Arbeidsledigheten er fortsatt lav i fylket, og det ventes ikke at den vil falle ytterligere. Fortsatt høy sysselsetting kombinert med god kjøpekraft hos husholdningene vil gi økt etterspørsel etter varer og tjenester. Rentene vil holde seg lave, og mest sannsynlig ble rentetoppen nådd i 2019. Et godt lønnsoppgjør i 2019, og forventninger om et godt oppgjør også i 2020 er gode nyheter for de som selger varer og tjenester til husholdninger. Høy husholdningsgjeld gir noe grunn til å være urolig, men den er samtidig betydelig lavere i Nordland enn hva som er landsgjennomsnittet. For varehandelen vil konkurransen med netthandelen fortsatt være med på å presse marginene. Man så en rekke konkurser blant både nasjonale og internasjonale kjeder i 2019, og denne utviklingen vil nok fortsette inneværende år. Dette betyr at vi må forvente å se noe flere tomme lokaler i kjøpesenter og i bysentrum fremover. Innen tjenesteyting er det særlig for private helse- og omsorgstjenester at vi venter vekst, og dette vil også være en viktig vekstbransje i mange år fremover, drevet av den demografiske utviklingen med flere eldre.

Offentlig sektor har vært gjennom en periode med svært offensiv pengebruk, og vi forventer uendret investeringsnivå i år. En rekke store infrastrukturprosjekter vært ferdigstilt det siste året, og vi venter noe lavere igangsetting og aktivitet på dette området. Mange kommuner har investert over evne de siste årene, og det er nok mange rådmenn som fortviler over en gjeldsgrad som vil være utfordrende å betjene dersom renten skulle stige. Samtidig er det fortsatt et etterslep i investeringer knyttet til skole og alders- og sykehjem som bidrar til å trekke opp nivået. For industrien ventes det stabilt til svakt fallende investeringsnivå i 2020. Det ble gjennomført store investeringer i produksjonskapasitet og miljøtiltak i 2019, og det ventes at nivået vil kunne falle noe i år. Boligmarkedet har også kjølnet noe, og vi ser at igangsatte kvadratmeter faller, og da særlig for større leilighetsbygg. I sum forventer vi at aktivitetsnivået i bygg- og anlegg blir tatt noe ned det kommende året.