PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker våre sider med utvalgte annonsører og analytikere, slik at vi kan levere relevant og personlig annonsering. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på «Godta», samtykker du i bruken av slike teknologier.

05 - Eksport

Handelskrig svekker veksten i nordlandseksporten

Nordland er Norges femte største eksportfylke og står for om lag 7 prosent av Norges totale eksport, og 64 prosent av eksporten fra Nord-Norge. I 2018 ble det eksportert varer fra Nordland for 28,8 milliarder kroner, en økning av eksportverdien på 5 prosent sammenlignet med året før. Det betyr at fylket igjen har nådd ny eksportrekord. Veksten har vært høyere enn forventet, og skyldes i hovedsak økt eksport av fisk, som jevnt over i 2018 hadde høyere verdi per måned sammenlignet med 2017. Den norske kronen er fremdeles svak, og ekspertene mener den er undervurdert. Det gir god konkurransekraft internasjonalt, til tross for nedgang i kjøpekraft i enkelte markeder.

Økt eksport, økt press på samferdsel

Oktober 2018 har vært den beste eksportmåneden for norsk sjømat noensinne. Nordland, i likhet med landet som helhet, er svært avhengig av internasjonal handel, og i flere tiår har Nordland bidratt positivt til handelsbalansen nasjonalt. Både fiskeri og havbruk har hatt en jevn økning i eksportverdien de siste årene. Stadig flere av verdens markeder foretrekker norsk fisk, en fisk som kommer fra kalde, klare farvann og for valtes på best mulig måte. Eksportverdien av fisk fra Nordland passerte 14 milliarder i 2018, og har aldri vært høyere. Høyere priser og økt etterspørsel, samt en gunstig valutasituasjon for den norske kronen har bidratt til den positive utviklingen i næringen. Etterspørselen i EU-markedet har vært sterk og bidratt til rekordverdier for flere arter. Spesielt Frankrike har tatt unna store volumer av hvitfisk. Det gode været på starten av året ga dessuten høyere fangster og økt eksport av fersk torsk. Høyere priser, spesielt på klippfisk, saltfisk og fersk fisk, som følge av økt etterspørsel i Portugal og Spania, gir positive virkninger for den norske eksportverdien. Laks har i løpet av året 2018 den høyeste månedlige gjennomsnittsprisen som er blitt registrert, i tillegg fortsetter de høye torske- og hyseprisene å trekke opp verdien på norsk sjømat. I juli 2018 kom dess uten nyheten om at Kina opphevet utestengelsen av Nordland, Troms og Sør-Trøndelag, noe som også har gitt utslag i økt eksport av laks sammenlignet med året før. Fylkene har siden 2015 vært utestengt fra det kinesiske markedet på bakgrunn av frykt for fiskesykdommer som PD og ILA, som var påvist både i Nordland, Troms og Sør-Trøndelag.

Til tross for den positive utviklingen i eksport av fisk fra Nordland, ser man noen begrensninger for den fremtidige utviklingen. Økt eksport gir også økt press på infra strukturen. Eksport ut til sluttmarkedet skjer ofte langs veiene, og det er betydelige verdier som transporteres langs vegnettet i Nordland. I tillegg holder svært mange av aktørene i sjømatnæringen til på øyer, hvor man er avhengige av båttransport for å kunne få varene ut i verden. I 2017 var Værøy den største fiskerikommunen i fylket målt i tonn, og kommunen er av hengig av transport langs sjø. En innskrenkning av eksempelvis ferge tilbud kan dermed gi negative utslag for eksportverdien fra hele Nordland. Det samme gjelder for en del av laksslakteriene i fylket. Disse stedene blir svært sårbare i forhold til logistikk utfordringer og mangel på arbeidskraft. For å kunne fasilitere sjømatnæringen, stilles det høyere krav til kapasitet og utvikling av vegnettet i fylket, samt at fylket opprettholder og forbedrer eksisterende ferjetilbud.

Eksport av tradisjonelle varer fra Nordland (SSB). Tall i milliarder kroner.

I 2018 ble det totalt eksportert varer fra Nordland for 28,8 milliarder kroner. Veksten fortsetter og skyldes i hovedsak eksport av fisk, som økte eksportverdien med 7,4 prosent. Veksten for metaller og kjemi har til sammeligning økt med 1,5 prosent. Varslet lavere kvoter for 2019, samt stigende renter tyder på en lavere vekst neste år, med prognoser for 5 prosent vekst i fiskeeksport og 1 prosent vekst i eksport av metaller og kjemi.

Utvikling i eksport fra Nordland 2009–2019 (SSB).

Indeksverdien for eksporten fra Nordland er 186, 2 ved årets utgang 2018. Det betyr at eksporten ligger 1,8 ganger høyere sammenlignet med 2009. Den nasjonale veksten har vært langt lavere, med en indeksverdi på 148,8. Som figuren viser er indeksverdien for eksport av fisk fra Nordland formidabel, en verdi på 251,3. Økt produksjon og etterspørsel har bidratt til denne veksten. Tilsvarende verdi for metaller og kjemiske produkter er litt under nasjonalt snitt, med en verdi på 135,9.

Fiskehjeller i Henningsvær. Foto: Terje Rakke, Nordic Life, www.nordnorge.com

Handelskrigens betydning for Nordland

Eksportverdien for metall og kjemiske produkter har hatt en økning på beskjedne 1,5 prosent, sammenlignet med veksten fra 2016 til 2017 som var hele 14 prosent. Markedet og etterspørselen har vært forholdsvis stabil, men kronekursen har gitt positiv utvikling også for eksportører av metaller og kjemiske produkter.

Den pågående handelskrigen mellom USA og Kina kan også gi utslag i den norske økonomien. En nedgang i USA vil også merkes på det norske markedet. Handelskrig med større grad av proteksjonisme betyr mindre etterspørsel i verden for norske varer. Det betyr at mindre handel mellom de to stormaktene USA og Kina kan bremse hele verdenshandelen. For tiden har kanskje ikke Norge mye å frykte, men vi har en liten og åpen økonomi som kan trues av lavere etterspørsel av norske varer. Dette erfarer nå viktige eksportører fra Nordland som Yara, Elkem og Alcoa gjennom USAs innføring av tollbarrierer. Det kan i neste omgang gi utslag i eksport av metaller og kjemiske produkter fra Nordland.

Eksporten i 2019

SSB forventer fortsatt vekst i norsk eksport, men at den økonomiske veksten internasjonalt vil avta. Spesielt gjelder det for euroområdet og USA på grunn av politisk uro og handelsrestriksjoner. Det vil medføre svakere internasjonal markedsvekst, som igjen vil påvirke etterspørselen etter norske eksportvarer. Likevel ventes den norske olje- og gasseksporten å øke, og Aasta Hansteen kan gi positive ringvirkninger for fylket. Kvotene for NVG-sild økes kraftig, men lavere kvoter for torsk, hyse og sei, samt stigende renter bidrar til en alt i alt svakere vekst i 2019 sammenlignet med 2018.

Eksport av fisk i 2017 (SSB).

Indeks Nordland eksport

Målt i eksport av fisk havner Nordland på en fjerdeplass etter Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag i 2017, og står for om lag 14 prosent av landets totale eksport av fisk. Det er viktig å merke seg at en del av fisken sendes til andre fylker før det eksporteres ut av landet. Det vil si at eksportomsetningen registreres andre steder i landet selv om produksjonen fant sted i Nordland.

Eksportland laks, Norge 2017 (SSB).

Det ble solgt 263 000 tonn laks fra Nordland i 2017, og Nordland er dermed Norges største oppdrettsfylke. Omtrent 50 prosent av salget i Nord-Norge kom fra Nordland, og fylket sto for om lag 20,6 prosent av den nasjonale produksjonen. Polen og Frankrike står for den største andelen, med henholdsvis 14 og 11 prosent av den totale eksporten av norsk laks.

Eksportland torsk, Norge 2017 (SSB).

Norsk torsk eksporteres i all hovedsak til Portugal og Danmark. Om lag 22 prosent av all torsken fra Norge går til Portugal, og om lag 20 prosent går til Danmark. Nordland står for en andel av Norges totale eksport av torsk på om lag 26 prosent.