PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker våre sider med utvalgte annonsører og analytikere, slik at vi kan levere relevant og personlig annonsering. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på «Godta», samtykker du i bruken av slike teknologier.

05 - Eksport

Eksportverdien fra nordland passerte 30 milliarder kroner

Bare Møre og Romsdal, Vest-Agder og Hordaland hadde større eksportverdi enn Nordland kunne vise til i 2019, sett bort fra eksport av olje og gass. Fra 2018 til 2019 økte den totale eksportverdien fra Nordland med 7,6 prosent. Eksportverdien av fisk fra Nordland økte med smått utrolige 20,9 prosent, mens eksportverdien av metaller og kjemiprodukter falt med i overkant av 10 prosent.

Snittkursen på de to viktigste valutaene for norske eksportører, US dollar og euro styrket seg med henholdsvis 8,2 og 2,8 prosent mot norsk krone i 2019. Dårlig nytt for nordlendinger på ferietur, men svært godt nytt for våre eksportbedrifter. Sammenligner vi de samme valutakursene mot norske kroner 10 år tilbake i tid har de styrket seg med 45,6 og 23,2 prosent. I de gode tidene for eksportbedriftene, særlig i fiskeri- og havbrukssektoren, gjøres det store og tunge investeringer som øvrig næringsliv i Nordland nyter godt av.

Stadig nye sjømatrekorder

Eksportverdien på norsk sjømat satte ny rekord flere måneder i løpet av 2019. Eksport av norsk sjømat samlet passerte i desember 2019 en verdi på mer enn 100 milliarder kroner for første gang. For Nordland utgjorde eksporten av sjømat nesten 17 milliarder kroner i løpet av året.

Gunstige produksjonsforhold gav god tilvekst på laksen, og kombinert med nye konsesjoner gjorde det at havbrukssektoren i 2019 økte produksjonen med omtrent 8 prosent på landsbasis. Ytterligere svekkelse av norsk krone var også en viktig årsak til rekordtallene fra sjømatnæringen, ettersom at snittprisen på laks falt forsiktig sammenlignet med 2018.

For flere av oppdretterne i Nordland ble imidlertid 2019 et dramatisk år som følge av algeoppblomstringen i mai, som førte til at millioner av laks enten døde eller måtte slaktes og destrueres. Mot slutten av året fikk flere av de berørte oppdretterne mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen gjennom innvilgede søknader fra Fiskeridirektoratet om å øke lakseproduksjonen fremover.

Fiskerisektoren opplevde lavere kvoter på hvitfisk i 2019, men noe økte kvoter på pelagisk fisk. Prisene økte betraktelig på hvitfisk gjennom året, og Råfisklaget kunne fortelle om rekordhøy minstepris på torsk i november. Det økte prisnivået mer enn kompenserte de fallende kvotene, slikt at totalverdien økte.

Mens fiskerne kunne juble for rekordpriser, byr dette på utfordringer for den landbaserte industrien som kjøper og foredler fisken, og sender den ut til markedet. Denne situasjonen har vedvart over tid, og det ventes ytterligere konsolidering med færre, men større selskaper i den landbaserte fiskeindustrien fremover. For den landbaserte industrien har den svake kronen vært svært gunstig, og på mange måter berget bunnlinjen når råstoffprisen har økt betydelig.

Fiskerne og oppdretterne kunne juble for nok et godt år i 2019. Ytterligere svekkelse av norsk krone var en viktig årsak til det. Foto: Ernst Furuhatt – www.nordnorge.com

Lavere volum og pris

Produksjonen av metall- og kjemiprodukter i Nordland var noe lavere i 2019 enn året før. Nedgang i produksjon kombinert med noe lavere salgspris gjorde at eksportverdien samlet falt med over 10 prosent i 2019. Total eksportverdi utgjorde i underkant av 12 milliarder kroner i 2019. Tøff konkurranse med kinesiske produsenter påvirket Nordlandsbedriftene i 2019. Den pågående handelskrigen mellom Kina og USA skapte også usikkerhet for bedriftene. Lavere vekst i nybilsalg i Europa bidro til å dempe etterspørselen etter stålprodukter

Forventninger for 2020

For 2020 ventes en samlet vekst i eksportverdi på 3,5 prosent for Nordland. Metall- og kjemiindustrien venter svak prisvekst på produktene sine i 2020, og en svakt økende produksjon. Verdien på eksportert fisk ventes å øke med ytterligere 5 prosent. Viktige forutsetninger for anslagene er en fortsatt lav kronekurs, samt at Storbritannia trer ut av EU med en avtale.

Som forutsetning i prognosene har vi satt at Storbritannia går ut av EU med en avtale. Storbritannia er en stor kunde for kvitfisk fra Nordland. Utfallet av Brexit vil derfor kunne påvirke utviklingen fremover.

Eksport av tradisjonelle varer fra Nordland (millioner NOK) (SSB)

Eksportverdien fra Nordland passerte for første gang 30 milliarder kroner i 2019. Eksportverdien økte med 7,6 prosent fra 2018 til 2019.Eksportverdien av fisk økte med over 20 prosent, mens verdien på eksportleveranser av metall- og kjemiprodukter falt med drøyt 10 prosent. For 2020 ventes vekst i eksportverdien på 3,5 prosent.

Utvikling i eksportverdi fra Nordland 2010–2020. Indeks hvor 2010 = 100 (SSB)

Ved utgangen av 2019, ser man at verdien av eksporterte varer fra Nordland er 1,8 ganger høyere enn den var for 10 år siden. Det ventes ytterligere vekst for 2020, hvor man nærmer seg 1,9 ganger høyere eksportverdi enn tilfellet var i 2010. Eksportverdien fra Nordland har vokst betydelig raskere enn eksporten fra Norge som helhet, drevet av voldsom vekst i verdi på eksportert fisk.

Eksport av fisk i 2018 (millioner NOK) (SSB)

Nordland var i 2018 det tredje største eksportfylket av fisk, kun slått av Møre og Romsdal og Trøndelag. Nordland passerte Hordaland som i 2017 hadde eksportleveranser av fisk på omtrent 1 milliard kroner mer enn Nordland. På to år har fiskeeksporten fra Nordland til verden økt med knapt 600 millioner kroner.

Utvikling i sjømateksport fra sjømatfylkene i Norge. Indeks der 2009 = 100 (SSB)

Ser vi på utviklingen i eksportverdi fra de ulike sjømatfylkene i Norge de siste 10 årene, så har både Trøndelag, Troms og Finnmark hatt større vekst enn Nordland. Men verdien fra Nordland har mer enn doblet seg i perioden, og det ventes ytterligere vekst fremover.