PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker våre sider med utvalgte annonsører og analytikere, slik at vi kan levere relevant og personlig annonsering. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på «Godta», samtykker du i bruken av slike teknologier.

Sosial bærekraft

Data visualisering

Vi har benyttet Microsoft Power BI til å visualisere en del tunge datasett. Visualiseringene er interaktive, slik at du selv filtrere ut de dataene som er relevante. Det er store datamengder som ligger bak disse visualiseringene, så det kan derfor ta noen sekunder før alt kommer til syne.

Fattigdom og ulikhet

Både risikoen for fattigdom – målt gjennom personer med lavinntekt, og ulikhet i inntekt er lavere i Nordland enn tilfellet er i resten av landet. Trenden er imidlertid svakt økende for begge indikatorene. Den prosentvise andelen av befolkningen med lavinntekt er høyest i de minste kommunene i Nordland. Særlig kommuner med mange eldre, som på grunn av lav pensjon regnes som fattige, kommer negativt ut. Alle andre kommuner enn Bø i Nordland har lavere andel personer med lavinntekt enn Oslo, som kommer dårligst ut i Norge.

Når man ser på hvilken inntekt og formue som finnes i Norge, og deretter ser på hvordan dette er fordelt mellom befolkningen, kommer Norge ut som sjette best i verden – og Nordland kommer bedre ut enn snittet for Norge. Trenden er imidlertid negativ, både for Norge og Nordland, hvor ulikhetene i inntekt øker. Største ulikhet i inntekt i Nordland er i kommunene Nesna, Lurøy og Værøy – som alle befinner seg noe over landsgjennomsnittet for ulikhet i inntekt.

Boforhold og boligpriser

I Nordland bor vi mer romslig enn gjennomsnittet i Norge. Vi har mer plass å boltre oss på, enkelt sagt. Vi kommer betydelig lavere ut enn landsgjennomsnittet når man måler boligpriser per kvadratmeter. Det er imidlertid svært store forskjeller, både mellom byene, men ikke minst mellom by og bygd. Bare Bodø ligger over landsgjennomsnittet i kvadratmeterpris på eneboliger, mens ingen kommuner i Nordland ligger over landssnittet i kvadratmeterpris på blokkleiligheter. I de to største kommunene i Lofoten (Vågan og Vestvågøy) har kvadratmeterprisen på eneboliger steget med nesten 40 prosent de siste fem årene, mot et snitt i Nordland fylke på omtrent 19 prosent. Prisen per kvadratmeter enebolig i Norge har i samme periode steget med 18 prosent.

Helse

Forventet levealder for nyfødte i Nordland er tett opp mot, men noe lavere enn landsgjennomsnittet. Trenden er imidlertid positiv, hvor nyfødte guttebarn og jentebarn i Nordland kan vente en gjennomsnittlig levealder på henholdsvis 79,4 og 83,7 år.

Det er Nordland som har høyest andel legemeldt sykefravær i Norge med 5,1 prosent i 2019. Landsgjennomsnittet var 4,3 prosent, og best ut kommer Oslo med 3,6 prosent.

Kun Finnmark har en større prosentvis andel overvektige enn Nordland. Dette basert på KMI-tall – også kjent som BMI, som er et forhold mellom vekt og høyde. 27,7 prosent av nordlendingene er som overvektige å regne, mot et landsgjennomsnitt på 22,6.

Innbyggerne i Nordland er som gjennomsnittlig å regne i forhold til andel av befolkningen med psykiske lidelser, dog noe høyere blant ungdom enn landsgjennomsnittet. Trenden er imidlertid negativ for både Nordland og Norge.

Stadig flere nordlendinger har friske tenner, og her scorer Nordland bedre enn landet som helhet. Det er også stadig færre nordlendinger med hjerte- og karsykdommer, og også her kommer Nordland bedre ut enn Norge.

De som bor i Nordland har også gode muligheter til å komme seg ut i friluft, da fylket har bedre tilgang på rekreasjonsareal og naturterreng enn gjennomsnittet for landet. Urbaniseringen fører imidlertid til at en stadig mindre andel av befolkningen i Nordland har umiddelbar nærhet til naturterreng.

Trafikksikkerhet

Antall drepte i trafikken i Nordland i 2019 var det nest høyeste som er rapportert de siste 10 årene i fylket, og høyest antall i landet. I perioden 2015–2018 var det under 10 personer som omkom i trafikken i Nordland, mens det i 2019 var hele 16.

Likestilling og integrering

Både blant kvinner og menn i Nordland er andelen med deltidsjobber noe høyere enn nasjonalt, men forskjellen er ikke markant. Andelen kvinner med deltidsjobb er 42,4 prosent i Nordland, mot 19,5 prosent blant menn.  Prosentandelen med deltidsjobb har falt de siste tre årene, men når man måler de siste fem årene er trenden stigende.

Menn i Nordland er dårligere enn menn i resten av landet til å ta ut farspermisjon. Trenden over de 5 siste årene er imidlertid positiv. 66,5 prosent av mennene tar ut hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengene i Nordland, mot 70,6 prosent nasjonalt.

Andelen kvinner i kommunestyrer er tilnærmet likt i Nordland som i Norge.

Nordland har betydelig høyere frafall i videregående skole enn Norge, både blant menn og kvinner. I 2017 var det 9,8 prosent større frafall for menn enn kvinner i videregående opplæring i Nordland – og forskjellen registrert i 2017 var den største i dette tiåret.

Den prosentvise andelen innvandrere i arbeidslivet øker stadig i Nordland. Trenden er også positiv, ved at stadig færre innvandrere står utenfor arbeidslivet, altså registrert som arbeidsledige. Nordland scorer bedre enn landet på denne integreringsfaktoren. Lønnsmessig tjener innvandrere i Nordland mindre enn innvandrere ellers i landet. De sysselsatte i Nordland ut over innvandrerne tjener også mindre enn resten av landet, men med lavere prosentmessig forskjell enn for innvandrerne. Både Troms og Finnmark ligger over landsgjennomsnittet på inntekt for innvandrere.

Demokrati og kriminalitet

Flere Nordlendinger enn tidligere stemte ved siste valg, både ved lokal- og stortingsvalg. Valgdeltakelsen var allikevel noe lavere i Nordland enn nasjonalt ved Stortingsvalget i 2017. Nordland ligger betydelig lavere enn snittet i Norge på antall anmeldte lovbrudd per 1.000 innbyggere, og trenden er nedadgående ved at færre lovbrudd anmeldes. Nordland ligger likevel over landsgjennomsnittet på vold og mishandling samt seksuallovbrudd, og antall anmeldte saker har økt for begge indikatorene.