Høydepunktene

Befolkning

 • Det var 242.546 innbyggere i Nordland ved inngangen til 2020
 • I 2019 gikk befolkningen ned med 839 personer. Det var kun Salten-regionen som hadde vekst
 • De siste ti årene har 30 av 44 kommuner hatt befolkningsnedgang. Av regionene var det bare Ofoten som hadde nedgang i folketall denne perioden
 • Omlandskommunene fortsetter å tape innbyggere. I 2019 gikk også befolkningstallet i sentrumskommunene ned
 • I 2019 var nettoinnvandringen på 785 personer, 40,1 prosent lavere enn i 2018

Arbeidsmarked

 • Ved inngangen til 2020 er det 118.400 sysselsatte i Nordland
 • I løpet av 2019 ble det skapt 1.105 nye jobber i Nordland, mot 1.265 i 2018. Flest nye jobber ble skapt innen helse og omsorg
 • Ved inngangen til 2020 er det 2.386 helt arbeidsledige i Nordland. Dette utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken i fylket, mens tallet for Norge er 2,2 prosent
 • Nordland har samtidig en relativ stor arbeidskraftreserve i form av personer som av helsemessige årsaker står utenfor arbeidslivet
 • 31,6 prosent av de sysselsatte i Nordland har høyere utdanning. Det nasjonale nivået er 38,2 prosent

Omsetning

 • Næringslivet i Nordland (inkludert underavdelinger) omsatte for 235 milliarder kroner i 2019, en vekst på 3,3 prosent fra året før
 • Nordland utgjør 5 prosent av fastlandsøkonomien i Norge og 51 prosent av omsetningen i Nord-Norge
 • Fiskeri og havbruk, bygg og anlegg, og reiseliv har hatt den sterkeste veksten i Nordland
 • For 2020 er det ventet en vekst i omsetningen på 2,4 prosent

Lønnsomhet

 • Nordlandsbedriftenes driftsresultat var på 18,1 milliarder kroner i 2019
 • Bedriftene i Nordland hadde i 2019 en driftsmargin på 10,1 prosent. Dette var langt over landsgjennomsnittet på 6,8 prosent
 • Driftsmarginen for næringer er som følgende: Havbruk, fiskeri og landbruk: 27 prosent, tjenester mot bedrifter: 10,9 prosent, industri og BA: 8,7 prosent, tjenester mot private: 8,7 prosent og varehandel, hotell og reiseliv: 3,8 prosent
 • Salten har hatt den høyeste verdiskapingen i 2019 med 20,5 milliarder kroner av den totale verdiskapingen i fylket på 70,4 milliarder kroner. Verdiskapingen i Nordland økte med nesten 5 milliarder fra 2018

Eksport

 • I 2019 eksporterte bedriftene i Nordland varer for 30,7 milliarder kroner
 • Veksten i eksportverdi fra 2018 var på hele 7,6 prosent, og vi nærmer oss 8 prosent av den totale eksporten fra Fastlands-Norge (utenom brensel)
 • Verdien av eksportert fisk var på nesten 17 milliarder kroner. Verdien økte med mer enn 20 prosent sammenlignet med 2018

Utsiktene for 2020

 • Fortsatt vekst i økonomien, men avtakende sammenlignet med et godt 2019
 • Reiseliv, sjømat og husholdningers konsum vil trekke opp veksten
 • Svak krone vil være positivt for eksportindustrien, men internasjonal usikkerhet trekker ned vekstanslaget, og da særlig for metallindustrien
 • Utsikter til noe lavere aktivitetsnivå innen bygg- og anlegg, og tilspisset konkurranse i varehandelen
 • Utsiktene for 2020 tilsier noe svakere sysselsettingsvekst enn i 2019

Bærekraft

 • Norge er blant de ledende landene i verden når det kommer til bærekraft. Samlet kommer imidlertid Nordland dårligere ut enn landsgjennomsnittet
 • På sosial bærekraft, det som omhandler menneskene som bor i Nordland og hvordan vi har det, kommer vi litt bedre ut enn Norge
 • Vi scorer dårligere enn landet på miljømessig bærekraft. Noe av grunnen til det er at vi har en annerledes næringsstruktur enn resten av landet, med mye industri som medfører større utslipp
 • Nordland kommer dårlig ut målt mot Norge på økonomisk bærekraft. Pilene peker imidlertid opp på de fleste indikatorene, men vi har fortsatt stort forbedringspotensial