Høydepunktene

Befolkning

 • Ved inngangen til 2019 var det 243 479 innbyggere i Nordland, en økning på bare 144 nye nordlendinger det siste året. Nordland utgjør 51 prosent av befolkningen i Nord-Norge
 • Befolkningen i Nordland vokste med 0,06 prosent fra 2018 til 2019. Til sammenligning var den nasjonale veksten 1,03 prosent
 • Bare 14 av 44 kommuner hadde befolkningsvekst fra 2018 til 2019
 • Bodø, Sortland og Rana har hatt høyest befolkningsvekst det siste året
 • Det blir stadig flere eldre, og flere menn i Nordland

Arbeidsmarked

 • Ved inngangen til 2019 er antall sysselsatte i Nordland 116 300, det utgjør 49 prosent av de sysselsatte i Nord-Norge
 • I løpet av året 2018 ble det skapt 280 nye arbeidsplasser i Nordland, mot 1 023 i 2016 og 1 034 i 2017
 • Det var registrert 2 449 helt arbeidsledige i Nordland ved inngangen til 2019. Med det var 1,9 prosent av den ordinære arbeidsstyrken arbeidsledig, mot nasjonalt 2,2 prosent
 • 31 prosent eller 35 993 personer av de sysselsatte i Nordland har universitetsutdanning. På nasjonalt nivå er samme tall 37,7 prosent

Omsetning

 • Næringslivet i Nordland (inkludert underavdelinger) omsatte for 223 milliarder kroner i 2018, en vekst på 4 prosent fra året før
 • Nordland utgjør 4,8 prosent av fastlandsøkonomien i Norge og 51 prosent av om setningen i Nord-Norge
 • Det er fortsatt fiskeri og havbruk som har den sterkeste veksten i Nordland
 • Den 10-årige veksten ser imidlertid ut til å flate ut i årene fremover, med en forventet vekst på 2,8 prosent for 2019

Lønnsomhet

 • Nordlandsbedriftenes driftsresultat var på 21,2 milliarder kroner i 2018
 • Bedriftene i Nordland hadde i 2018 en driftsmargin på 9,8 prosent, sammenlignet med landsgjennomsnittet på 6,2 prosent
 • Driftsmarginen for næringer er som følgende: Havbruk, fiskeri og landbruk: 29 prosent, tjenester mot bedrifter: 10,3 prosent, industri og BA: 6,8 prosent, tjenester mot private: 6,5 prosent og varehandel, hotell og reiseliv: 4 prosent
 • Salten har hatt den høyeste verdiskapingen i 2018 med 18,8 milliarder kroner av den totale verdiskapingen på 67,6 milliarder kroner. Det er 2,1 milliarder mer enn i 2017

Eksport

 • I 2018 eksporterte Nordlandsbedriftene for 28,8 milliarder kroner, 7 prosent av den totale eksporten fra Fastlands-Norge (utenom brensel) og 2/3 av eksporten fra Nord-Norge
 • Nordland har igjen nådd ny eksportrekord, med en vekst på 5 prosent fra 2017 til 2018
 • Eksportverdien av fisk passerte i 2018 14 milliarder kroner, det utgjør omlag 52 prosent av fiskeeksporten fra Nord-Norge
 • Eksportverdien for metall og kjemiske produkter har hatt en økning på 1,5 prosent fra 2017 til 2018, til sammenligning var veksten 14 prosent året før
 • Nordlands viktigste eksportmarked er land i Europa

Utsiktene for 2019

 • Det forventes 94 nye jobber i 2019
 • Den totale eksporten er forventet å bli 30 milliarder kroner i 2019, en vekst på om lag 4 prosent fra året før
 • Forventet produksjonsvekst i 2019 er svak vekst i volum og en vekst i omsetning på 2,8 prosent

Produksjon

 • Det ble slaktet om lag 270 000 tonn laks i 2018
 • I 2018 ble det landet 350 000 tonn villfanget fisk i Nordland
 • Leverandørindustrien til petroleum omsatte for 992 millioner kroner i 2017
 • I varehandelen i Nordland ble det omsatt for 52 milliarder i 2017
 • I 2018 ble det produsert 17 900 GWh kraft i Nordland, om lag 12 prosent av nasjonal kraftproduksjon
 • Fra 2008 –2017 hadde overnattingsbedriftene en økning i gjestedøgn på 26 prosent, 7 prosent høyere enn for Norge som helhet