Nummer 15 – Årgang 2018
En rapport om utviklingen gjennom 2017 og utsiktene for 2018

Styringsgruppens brev

Nordland leverer – la oss levere mer!

Vi har lagt bak oss nok et år med omsetnings- og eksportrekord. Aldri før har aktiviteten i nordlandsbedriftene vært høyere! Vi er stolte av et næringsliv som har sett muligheter og tatt de, uavhengig om markedet er lokalt eller på andre siden av jorden. Samtidig registrerer vi at arbeidsledigheten er rekordlav. Nordlandsøkonomien er nå inne i sitt niende år med vekst, og vi er posisjonert for ytterligere vekst. Veksten skal muliggjøres gjennom å ta i bruk fremtidsrettede teknologier i produksjonen, utvikle nye produkter og tjenester, og utforske nye markeder. Vi har en fiskeri- og oppdrettsnæring som metter verden. Store olje- og gassfelt og -reserver i havet. En natur som verden reiser til for å se og ta del i. Det noen ser på som stein og berg, ser andre på som viktige mineraler for verdens teknologiutvikling. Verdens reneste industri basert på vannkraft. Dette har medført at Nordland over tid har blitt stadig viktigere for Norge. Økonomisk går det svært godt i Nordland, noe landet nyter godt av.

Arbeidsledigheten i Nordland har gått fra lav, til enda lavere. Det skapes flere arbeidsplasser. Det er positivt. Nordland har imidlertid to utfordringer. Vi har en relativt stor andel av befolkningen som står utenfor arbeidsstyrken av ulike grunner. Disse representerer en restarbeidsevne som næringsliv og offentlig sektor bør tilrettelegge for å kunne utnytte. Befolkningen har også over tid blitt stadig mindre i en nasjonal sammenheng. Vi vokser, men resten av landet vokser betydelig raskere. Skal Nordland vokse må vi som er her bli her, og vi er avhengig av tilflyttere og hjemkommere. Pulserende byer og lokalsamfunn, attraktive og voksende arbeidsplasser, samt tilrettelagte tomter for bolig- og næringsutvikling er viktige stikkord i så måte.

Bosetting og flyttemønster henger igjen sammen med utdanning og jobbskaping. Nyutdannede og unge voksne i flyttbar alder er avhengige av jobb, og gjerne en jobb nummer to.

Vi trenger å: • Styrke Nord universitet slik at vi har kapasiteten til å utdanne de folkene vi trenger i Nordland. For vi vet at studenter i stor grad blir igjen der hvor de har tatt sin utdanning • Legge til rette for økt etablering av spesialiserte tjenestetilbydere i fylket. Tjenester som råvareleverandørene og øvrig næringsliv i ­Nordland i dag må kjøpe utenfor fylket • Jobbe målrettet mot nye store industrietabler­inger, med utgangspunkt i fornybar energi • Tiltrekke oss langsiktig kapital til eksisterende næringsliv, og risikokapital til selskaper i en tidlig utviklingsfase. Det skal være attraktivt å etablere bedrifter i Nordland. Vi må sørge for at gründere får nødvendig hjelp i den kritiske oppstartsfasen • Sikre oss nærings- og samfunnsrelevant kompe­tanse gjennom at våre videregående skoler holder høy kvalitet • Styrke både byene og regionssentrene i fylket
Nordland har flere nasjonale funksjoner, og vi har vist at vi får det til: Luftfartstilsynet, Nasjonalbiblioteket, Brønnøysundregisteret og Forsvarets operative hovedkvarter er alle eksempler på det. Men som en stor råstoffleverandør er det behov for å øke tilstedeværelsen i fylket av de institusjonene som legger premissene for disse berørte nær­ingene. Nærhet mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv er avgjørende for sterke næringsmiljø, institusjoner som leverer på relevans og for å skape framtidens næringer. Derfor må flere nasjonale funksjoner legges til Nordland for å øke nyskap­ingen i vårt eksportrettede næringsliv.

Næringslivet og Nordlandssamfunnet er klar til å utnytte sitt potensiale og skape en solid grunnmur for fremtidens utfordringer. Vi er klare for å fortsette veksten, og gi ytterligere bidrag til velferds­samfunnet i Norge.

La oss levere mer!

Styringsgruppen Indeks Nordland

 

Styringsgruppen

Hanne Østerdal
Leder Styringsgruppen
Nærings-og utviklingssjef Nordland fylkeskommune

Ole Hjartøy
Regiondirektør
NHO Nordland

Erlend Bullvåg
Prosjektleder
Handelshøgskolen Nord universitet

Monica Ahyee
Administrerende direktør
Innovasjon Norge

Cathrine Stavnes
Fylkesdirektør
NAV Nordland

Svenn Are Jenssen
Konstituert direktør
Kunnskapsparken Bodø

Liv Bente Kristoffersen
Banksjef
DNB

 

Indeks Nordland er basert på økonomiske nøkkeltall hentet fra Proff ®Forvalt sin regnskapsdatabase og bearbeidet av Indeks Nordland: www.forvalt.no. Regnskapsdatabasen produseres og utvikles av Eniro ASA i et samarbeid med Handelshøgskolen Nord Universitet. Regnskapstall for bedrifter med forretningsadresse i Nordland er inkludert, fratrukket bedrifter innen bank/finans og rene forvaltningsbedrifter. Filialers andel av morselskapet er beregnet som pro rata andel av sysselsetting i underavdelingen. Verdiskaping er beregnet som bedriftenes lønnsutgifter + EBITDA.

Statistikk for eksport, sysselsetting, jobbskaping, arbeidsledighet, lønnsutvikling og befolkning er hentet fra SSB og er bearbeidet av Indeks Nordland. Panda er brukt i forbindelse med demografiske analyser. Prognoser for utviklingen i 2018 er gjort på basis av løpende opptelling av utviklingen i 2017, konjunkturopplysninger fra Norges Banks konjunkturtabeller, regresjonsmodellering av utviklingsforløp, prognoser fra NAV’s bedriftspanel i Nordland og vurderinger i styringsgruppen. Prognoser er merket med.