Nummer 14 – Årgang 2017
En rapport om utviklingen gjennom 2016 og utsiktene for 2017

Høydepunkter

Høydepunkter

 

ledighet

Rekordlav ledighet

 • 114 449 personer med arbeidssted i Nordland i 2016. Dette er ny rekord
 • Solid arbeidsmarked for utdanningsgruppene, men kun netto 509 nye jobber i 2016
 • Kun 2 894 personer er registrert som helt arbeidsledig i Nordland. Det utgjør 2,3 %, som er litt lavere enn det nasjonale gjennomsnittet på 2,8 %
 • Vi er fremdeles ikke gode nok til å holde på og tiltrekke oss ung arbeidskraft
 • Andelen av de sysselsatte med høyere ut­­danning er i Nordland 30 %, mot 36,4 % i Norge
 • Vi må legge til rette for at arbeidsinnvandrere ønsker å bosette seg i fylket på lengre sikt

 

lonnsomhet
Lønnsomhet i toppsjiktet

 • Driftsmarginen var i gjennomsnitt 9,4 % for bedriftene i Nordland, mens landsgjennom­snittet var 6,1 %
 • Driftsresultatet var 18,6 milliarder kroner, hvorav 4,2 milliarder kroner skapes i filialene
 • Driftsmarginen for næringene er som ­f­ølger: Primærnæringene: 26,1 %, tjenester mot ­bedrifter: 11,8 %, industri og BA: 6,7 %, ­tjenester mot private 6,2 %, varehandel, hotell og ­reiseliv: 3,8 %
 • Total verdiskaping for bedriftene inkludert ­filialene er 56,5 milliarder kroner
 • Alle regionene i Nordland tangerer eller har høyere verdiskaping per omsatt krone enn landsgjennomsnittet. Vesterålen har den høyeste driftsmarginen i 2016 med 11 %. Deretter følger Lofoten med 9,4 %, Helgeland 9,3 %, Ofoten 9,1 % og Salten 8,6 %

 

hoyepriser
Høye priser og lav kronekurs driver omsetningsnivået til nye høyder

 • Omsetning på totalt 200 milliarder kroner i 2016 (inkludert filialer), opp 4,4 % fra 2015
 • Filialene i Nordland omsatte for 46 milliarder kroner i 2016
 • Fem år med vekst over landsgjennomsnittet siden 2011
 • Veksten skyldes en kombinasjon av høy ­aktivitet, lav kronekurs og høye priser på enkelte produkter
 • Fylket er lite påvirket av de svake konjunkturene som følger petroleumsnæringene

 

 

befolkning
Innvandring bidrar til at vi blir flere

 • 242 810 innbyggere i Nordland ved inngangen til 2017, en økning på om lag 900 personer det siste året
 • Befolkningsveksten i 2016 var 0,4 % i ­Nordland, mens den nasjonale veksten var rett i ­underkant av 1 %
 • 23 av de 44 kommunene hadde befolkningsvekst i 2016
 • Uten innvandrere ville folketallet falt med et gjennomsnitt på 700 personer per år
 • Netto innvandring har i gjennomsnitt vært om lag 1 950 personer per år den siste tiårsperioden

 

 

eksport

Stadig nye eksportrekorder

 • Eksportverdien fra Nordland var på 25,2 ­milliarder kroner i 2016, det høyeste nivået som har vært registrert (etter ny tellemåte i SSB)
 • Den totale eksportveksten i Nordland fra 2015 til 2016 er 9 %
 • Sjømatsektoren er den viktigste drivkraften i eksportutviklingen i Nordland. Totalt ble det eksportert sjømat for 13,9 milliarder kroner i 2016, en vekst på mer enn 30 % fra året før. Lav kronekurs og høye priser er hovedårsaken til den sterke veksten
 • Eksporten av metaller, kjemiprodukter og bearbeidede varer ligger på omtrent samme nivå som i 2015. Total eksportverdi i 2016 var 11,5 ­milliarder kroner

 

produksjon

Produksjon

 • Overnattingsbedriftene i Nordland hadde vekst i sommer- og vintersesongen med hhv. 7,7 % og 10,7 % sammenlignet med året forut
 • I havbruksnæringen ble det slaktet 239 557 tonn laks i 2016, som utgjør 20,2 % av totalen i Norge
 • I 2016 ble det landet 308 000 tonn torskefisk og pelagisk fisk i Nordland
 • Leverandørindustrien til petroleum hadde en omsetning på 2,2 milliarder kroner i 2015, ­forventningene tilsier at omsetningen for 2016 blir om lag 1,4 milliarder kroner
 • Vannkraft- og vindkraftproduksjonen i ­Nordland ligger på om lag 14 000 GWh
 • I 2015 ble det produsert 2 991 869 tonn ­industrimineraler og 1 729 668 tonn malm
 • Metall- og kjemiindustrien produserer på kapasitetsgrensen
 • 10,3 % av landets gassproduksjon i 2016

 

utsiktene
Utsiktene for 2017

 • En gjennomsnittlig omsetningsvekst i Nordland på 3,8 %, mot 1,0 % i nasjonal vekst
 • Omsetningsvekst for fiskeri og havbruk på 5,8 %. For varehandel, hotell, IT og ­transport forventes en vekst på 4,2 %. Industri og BA får sannsynligvis en omsetningsvekst på 3,3 %. ­Tjenester mot bedrifter og private får en ­omsetningsvekst på hhv 2,9 % og 3 % i 2017
 • For 2017 ventes driftsmarginen å avta noe fra 9,4 % i 2016 til 8,6 % i 2017. Det er fremdeles langt over det nasjonale gjennomsnittet som ­forventes å bli 6,3 %
 • Sysselsettingsveksten kommer til å ligge på et veldig lavt nivå i 2017, sannsynligvis blir jobbskapingen i underkant av 100 nye stillinger i hele fylket. Også i 2017 forventes en veldig lav arbeidsledighet
 • Det ventes en befolkningsutvikling på om lag samme nivå som i 2016