Nummer 15 – Årgang 2018
En rapport om utviklingen gjennom 2017 og utsiktene for 2018

Høydepunkter

Sammendrag av Indeks Nordland 2018

 

 

Befolkningsutfordringen
• 243 475 innbyggere ved inngangen til 2018.
En økning på 609 personer det siste året
• Uten innvandring ville befolkningsveksten vært negativ i Nordland
• Fra 2017 til 2018 vokste befolkningen i Nordland med 0,25 prosent, mot en nasjonal vekst på 0,73 prosent
• 30 av 44 kommuner i Nordland har hatt ­befolkningsnedgang fra 2017 til 2018
• Lofoten, fulgt av Salten og Vesterålen har hatt den prosentvis største befolkningsveksten fra 2017 til 2018

 

 

Arbeidsmarkedet, lav ledighet men store reserver
• 1,9 prosent, eller 2 393 personer av den ­ordinære arbeidsstyrken i Nordland står ­registrert som helt arbeidsledige ved inngangen til 2018. På nasjonalt nivå er det samme tallet 2,3 prosent
• 30 000, eller mer enn 20 prosent av ­menneskene i yrkesaktiv alder i Nordland står ­utenfor arbeidslivet
• I 2016 og 2017 ble det til sammen skapt 1 700 nye arbeidsplasser i Nordland
• Det er Salten-regionen som har vært ­motoren for jobbskaping i Nordland de siste årene, og det ventes at Salten-regionen vil bidra til ­halvparten av de nye jobbene i Nordland i 2018

 

 

Niende året med omsetningsvekst
• Næringslivet (inklusive underavdelinger) omsatte for 218 milliarder i 2017, en vekst på 3,8 prosent fra 2016
• Nordland utgjør nå 5,3 prosent av ­fastlandsøkonomien i Norge
• Bedre konjunkturer i viktige eksportmarkeder, en styrket konkurranseevne og en svak kronekurs er viktige forklaringer bak utviklingen
• Antall bedrifter som omsetter for mer enn 1 ­milliard kroner har økt fra 10 i 2014 til 15 i 2017

 

 

Solid bunnlinje i bedriftene
• Driftsmarginen var i gjennomsnitt 10,6 ­prosent for bedriftene i Nordland i 2017, mens ­landsgjennomsnittet var 7 prosent
• Driftsresultatet var 22,3 milliarder kroner
• Driftsmarginen for næringene er som følger: Havbruk, fiskeri og landbruk: 30,3 prosent, tjen­ester mot bedrifter: 10,4 prosent, tjenester mot private 7,7 prosent, industri og BA: 7,3 prosent, og vare­handel, hotell og reiseliv: 5,2 prosent
• Total verdiskaping for bedriftene inkludert ­filialene er 66,6 milliarder kroner
• Størst verdiskaping per omsatt krone har Ofoten, fulgt av Helgeland og Salten. Samtlige regioner ligger over landsgjennomsnittet

 

 

Ny eksportrekord
• Samlet eksporterte Nordlandsbedriftene for 27,4 milliarder kroner i 2017, noe som utgjorde 7,8 prosent av eksporten fra Fastlands-Norge (når man holder brensel utenfor)
• Veksten fra 2016 var på 7,4 prosent
• Eksporten av fisk økte med i overkant av 200 millioner kroner til 13,6 milliarder i 2017. Aldri før har verdien av eksportert fisk fra ­Nordland vært høyere, og fylket er nummer tre i fiskeeksport
• Eksporten av metaller, kjemiprodukter og bearbeidede vare nådde i 2017 rekordnivået 12,8 milliarder kroner, en vekst på 14 prosent

 

 

Produksjon
• Overnattingsbedriftene hadde om lag 1,1 ­millioner overnattinger i 2017
• I havbruksnæringen ble det slaktet nærmere 230 000 tonn laks i 2017, som utgjør i underkant 20 prosent av totalen i Norge • I 2017 ble det landet 208 000 tonn torskefisk i Nordland
• Leverandørindustrien til petroleum hadde en omsetning på 1,1 milliarder kroner i 2016. ­Omsetningen for 2017 er om lag på samme nivå
• Nordland står for om lag 12 prosent av vann- og vindkraftproduksjonen i Norge. I 2016 ble det produsert 17 600 GWh • Metall- og kjemiindustrien produserer på kapasitetsgrensen

 

 

Utsiktene for 2018
• Prognosen for omsetningsvekst i Nordland på 3,1 prosent, mot 2,5 prosent nasjonalt
• Omsetningsvekst for havbruk og fiskeri på 8,7 prosent, varehandel, reiseliv og logistikk på 2,3 prosent, mens industri og BA sektoren venter en vekst på 1,3 prosent. For tjenesteleveranser mot næringsliv og private ventes det en vekst på henholdsvis 2,9 og 3,2 prosent
• Den totale eksporten er ventet å bli 27,5 ­milliarder kroner i 2018, en vekst på 0,5 prosent sammenlignet med 2017
• Det forventes 508 nye arbeidsplasser i Nordland i 2018