Nummer 15 – Årgang 2018
En rapport om utviklingen gjennom 2017 og utsiktene for 2018

08 – Utsiktene

Fortsetter på høygir i 2018

Det ligger an til nok et år med høyt aktivitetsnivå, og i flere sektorer er det kapasitet som begrenser mulighetene for ytterligere vekst. Det er imidlertid ventet noe lavere veksttakt enn det vi hadde i 2017.

 

Lofoten Links ble som eneste norske golfbane tatt med i kåringen «Top 100 Golf Courses of Continental Europe» nylig. Golfbanen på Gimsøy i Lofoten, med havgapet som nærmeste nabo, har fått bred omtale og anerkjennelse i golfmiljøene de siste årene. Foto: Kevin Murray

 

Sjømat
Myndighetspålagte produksjons­begrensninger, kombinert med utfordringer knyttet til lakselus og sykdommer medfører at det kun er ventet en liten produksjonsvekst i oppdrettsnæringen i 2018. Det er også ventet at lakseprisene vil falle noe fra rekordnivået man hadde gjennom 2017. Det er ingen dramatikk i dette, da marginene i næringen fortsatt vil være svært gode. Den høye invest­eringsviljen innen oppdrett gir også ringvirkninger til leverandørindustrien og bygg- og anleggssektoren.

Fiskerisektoren venter noe lavere aktivitetsnivå i 2018. Torske- og hyse­kvotene reduseres, mens det er en økning i seikvotene. For den landbaserte fiskeindustrien betyr dette at det kommer til å bli hardere kamp om rå­­stoffet. For pelagiske arter er kvotene for NVG-sild og makrell redusert, mens de holdes tilnærmet uendret for nordsjøsild og kolmule. For første gang siden 2015 er det besluttet å åpne for et kommersielt loddefiske i 2018. Endringer i det pelagiske fisket ventes å gi lite utslag for landindustrien, siden denne typen råstoff leveres både i Norge og Danmark.

Industri og BA sektoren
Den petroleumsrelaterte leverandør­industrien i Nordland har vært gjennom noen svært krevende år, og tilbakemeldingene fra de største leverandørbedriftene tyder på at bunnen kan være nådd i 2017. Det forventes at leveransene vil ta seg opp i 2018, men da fra et svært lavt nivå. Optimismen henger blant annet sammen med forventet produksjonsstart på Aasta Hansteen-feltet utenfor ­Nordlandskysten i fjerde kvartal 2018.

I den kraftforedlende industrien er det ventet fortsatt høy produksjon, tett opp mot kapasitetsgrensen. Store deler av denne industrien har vært under hard internasjonal konkurranse siden finanskrisen, og dette er ventet å fortsette. Industrien jobber systematisk med effektivisering og kostnadsreduksjoner for å opprettholde internasjonal konkurransekraft. Automasjon og robotisering er noe vi vil se mer til i årene som kommer. Tradisjonelle yrkesgrupper vil i større grad erstattes av spesialkompetanse.

Den mekaniske industrien som ikke er avhengig av leveranser til petroleumssektoren ser ut til å klare seg bra. Godt med oppdrag for havbrukssektoren, maritim sektor og den kraftforedlende industrien vil sørge for et høyt aktivitetsnivå i 2018.

I bergverksnæringen vil det i sum være stabilt ressursuttak. Selv om jernmalmprisene har bedret seg det siste året, er det stor usikkerhet knyttet til prisutviklingen fremover. For produksjon av byggeråstoffer og industrimineraler ventes det ingen vekst, i tråd med utviklingen de siste årene.

I bygg- og anlegg ventes det fortsatt vekst, men det er ventet at veksttakten vil avta noe sammenlignet med 2017. Store infrastruktur- og samferdsels­prosjekter i offentlig regi, og nybygg både for offentlig og privat sektor er viktige drivere som sørger for høyt aktivitetsnivå. En rekke av de store bygg- og anleggsprosjektene er ventet å være inne i arbeidsintensive faser i 2018. For boligbygging er det ventet noe svakere utvikling i 2018 enn i 2017. Dette forklares med forventninger om lavere omsetningshastighet, som igjen vil gi et større utbud av boliger i markedet, som igjen kan gi svakere eller fallende prisvekst.

Handel, reiseliv og logistikk
Lav rente vil fortsette å bidra til økt aktivitet i varehandelen, til tross for at realinntektsveksten hos husholdningene fortsatt er lav. Den store usikkerhetsfaktoren er hvordan psykologien i boligmarkedet vil påvirke, og om dette kan gi utslag i lavere forbruk på kapitalvarer.
Det ventes vekst i reiselivsnæringen i 2018. Fortsatt svak kronekurs gjør det attraktivt for utenlandske turister å feriere her. Samtidig ser man at det blir mer populært for nordmenn å være turist i eget land. Målrettet arbeid over flere år med å styrke samarbeidsklimaet og gjøre reiselivsnæringen mer profesjonalisert er ventet å gi resultater. Kurs og konferansesegmentet vil være en viktig bidragsyter til veksten.

Tjenesteytende sektor
Økte tjenesteleveranse til offentlig sektor og havbruksnæringen er ventet å gi noe vekst for de næringslivsrettede tjenesteyterne.

I privat tjeneste­yting er det forventning om en aktivitet som ligger litt over nivået i 2017. Privat etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester trekker opp aktiviteten, mens noe lavere temperatur i boligmarkedet er ventet å gi negativt utslag for bankenes utlån til personmarkedet, og aktiviteten hos eiendomsmeglere.