Nummer 14 – Årgang 2017
En rapport om utviklingen gjennom 2016 og utsiktene for 2017

06 – Lønnsomhet

Høy lønnsomhet takket være havbruks- og tjenestesektoren

Lønnsomhet er forholdet mellom bedriftens inntekter og bedriftens kostnader. Nordlandsbedriftene økte driftsresultatet til 14,4 milliarder i 2016. Det er en driftsmargin på 9,4 %, langt bedre enn landsgjennomsnittet i Norge på 6,1 %. Driftsmarginen er moderat svakere enn 9,7 % i 2015. Både 2015 og 2016 har gitt høyere driftsmargin enn forventet. I tillegg skapes det 4,3 milliarder i filialene, slik at 2016 gir 18,6 milliarder i driftsresultat. De viktigste forklaringene på de gode driftsmarginene er gunstig kronekurs for eksportørene, høy kapasitetsutnyttelse og lavere lønnsvekst i 2016. I 2016 er verdiskapingen målt i driftsresultat og lønnskostnader 56,5 milliarder kroner når filialene tas med, om lag på samme nivå som i 2015.

Widerøe-fly på Bodø Lufthavn – et viktig knutepunkt for Nordland Foto: Even Stangbye, Avinor.

Widerøe-fly på Bodø Lufthavn – et viktig knutepunkt for Nordland. Foto: Even Stangbye, Avinor.

 

Lønnsomhet gir handlingsrom og stor verdiskaping
De siste 10 årene er summen av driftsresultater fra Nordland sitt næringsliv på 121,5 milliarder kroner. Verdiskap­ingen i samme periode er 400 milliarder ­kroner. Av dette er 22 milliarder tatt ut som utbytte, og i tillegg er det betalt lønn til ansatte, selskapsskatt, renter og avdrag. Den klart største delen av overskuddet er imidlertid reinvestert i bedriftene. Det er mange gode eksemp­ler i Nordland på at investeringer har vist seg meget attraktive. Invest­eringer i havbrukssektoren har gitt svært god avkastning parallelt med at det er bygget opp en helt ny industri. Den kraftforedlende industrien har gode resultater, og har vært svært robust i forhold til lignende ­bedrifter i andre land. Store investeringer i kraftproduksjon vitner om fremtidstro for grønn energi. Flere store IT-bedrifter er vokst frem. Oppkjøp fra uten­landske aktører i Nordland de siste årene, ­vitner om at det er attraktivt av å eie en bedrift i ­Nordland. I snitt har Nordland en driftsmargin på 9,4% mot 6,1 % for Norge totalt. Også filialene i Nordland ­skaper gode resultater for mor­sel­skapene. Driftsmarginen i filialene er 9,2 % i 2016, marginalt ned fra 9,8 % i 2015. Filialene skaper en driftsresultat på 4,3 milliarder kroner i 2016. Summen av driftsresultat er 18,6 milliarder kroner med filialene av en omsetning på 202 milliarder kroner med filialene (bank/­finans og petroleum er ikke inkludert). Det er ofte fokus på verdiskaping når næringslivets bidrag fra aktiviteten vurderes. Verdiskapingen i Nordland er i 2016 45,1 milliarder kroner og 11,4 milliarder kroner i filialene.

 

Lønnsomhetstoppen
Havbruk og fiskeri har hatt svært høy lønnsomhet siden 2012. Driftsmarginen har ligget mellom 22 og 26 % i perioden, med 2016 som det mest lønn­somme året. I alt skapes det 4,8 milliarder kroner, noe som utgjør 33,5% av sum driftsmargin i Nordland. Verdiskapingen passerer 6,6 milliarder kroner. Sjømat­næringen er i en uvanlig gunstig posisjon for å skape god lønnsomhet. Det er større etter­spørsel enn tilbud av fisk i store deler av året, og det er bygget opp betydelige markeder for norsk sjømat. Volumveksten er begrenset i havbruk som følge av utfordringer rundt sykdom og konse­sjoner. I fiskeriene har mer effektive fartøy, sammen med lavere drivstoff­utgifter styrket driftsmarginene.

 

Tjenester mot bedriftene og private er god butikk
Den nest høyeste driftsmarginen har tjeneste­produksjon mot bedrifter og ­private med 10,7 % i 2016, eller 4,5 ­milli­arder kroner. Mange ansatte gjør at verdiskapingen er 13 milliarder kroner. Driftsmarginene stimuleres av god lønnsomhet i havbrukssektoren og god aktivitet i økonomien totalt sett. Økende etter­spørsel etter privat omsorg bidrar også til god driftsmargin. Store eksportinntekter til fylket stimulerer tjenestebedriftene og øker behovet for alt fra teknologi og IT, til eiendom og rådgivning. Siden 2012 har lønnsomheten ligget mellom 10,7 til 12,5 % i driftsmargin. Tjenestebedriftene har sitt tyngdepunkt i byene i Nordland. De er svært viktige som jobbskapere for unge med høyere utdanning. Et eksempel på en slik bedrift er DIPS ASA i Bodø, en foregangsbedrift i bruk av arbeidskraft med høyere utdanning.

 

Størst omsetning i industri og BA
Industri og bygg og anlegg hadde en driftsmargin på 6,7 % i 2016, og 3,3 ­milliarder kroner i driftsresultat. Verdi­skapingen er 12,5 milliarder kroner. Det er ­moderat lavere driftsmargin enn i 2015 da den var 7,3 %. Sektoren er Nordlands største målt i omsetning med 47 milliarder kroner. Svake ­priser i verdensmarkedene for metall­bedriftene gjør at den positive effekten av kronekursen dempes. For hjemmemarkedsindustrien er konkurransen fra utenlandske leverandører fortsatt sterk og hindrer prisøkninger. I bygg og anlegg er konkurransen rekordhøy med mange utenlandske tilbydere. Flere av de større bygg- og anleggsbedriftene betegner prisene og rammevilkårene som historisk dårlige. Utfordringene øker når en rekke utenlandske leveran­dører har vunnet oppdrag i Nordland på pris, og det er stor andel av utenlandske underleverandører i bransjen. Margin­ene i Nordland er ­preget av rollen som råvare­produsent med lav bearbeidingsgrad for hoved­delen av industriproduksjonen. Det ligger et stort potensial i å utnytte ny teknologi til lønnsom bearbeiding og økt verdi­skaping. Automasjon, ny produksjons­teknologi og robotteknologi i nye anvendelser åpner store muligheter for lønnsom bearbeiding i fylket. Dette gjelder både næringsmiddel-, kraftforedlende-, kjemisk industri og leveran­dørene til havbruksbedriftene.

 

Holder stand i varehandel, reiseliv og logistikk
Driftsmarginen når 3,8 % i 2016, moderat ned fra 4,3 % i 2015. Driftsresultatet er på 1,7 milliarder kroner og verdiskapingen er på 11 milliarder kroner. Dette er et normalt nivå for sektoren når man ser på perioden etter 2010. Sektoren er fylkets nest største med 44 milliarder kroner i omsetning. Vi finner flere nasjonalt ledende selskaper med hovedkontor i Nordland i denne sektoren. Spesielt ­nevnes Torghatten som i løpet av 2016 har styrket sin markedsposisjon gjennom en rekke kontrakter, og Widerøe som vant en rekke større anbud på kortbanenettet i Norge. Fremgangen for varehusbasert handel fortsetter. City Nord i Bodø hadde i 2016 den sterkeste omsetningsveksten i Nord-Norge og ­klatrer opp mot 2 milliarder kroner i omsetning de nærmeste årene. I reiseliv øker ­turismen sterkt, uten at det har vært rom for ­høyere marginer.

 

Store verdier skapes
Verdiskaping målt som drifts­resultat og lønn utgjør i 2016 45,1 milliarder ­kroner. I tillegg kommer 11,5 milliarder kroner i filialene, noe som gir en total verdi­skaping på 56,5 milliarder kroner. I snitt er verdiskapingen 29,4 kroner per omsatt 100 kr. I Norge er tilsvarende tall 25,5 kroner. Det er en moderat nedgang fra 2015, da verdiskapingen var 57,1 milliarder kroner totalt sett. Alle regioner i Nordland tangerer eller har høyere verdiskaping per omsatt krone enn landsgjennomsnittet.

 

Figur 6.1

Driftsmargin per sektor og for underavdelinger, Nordland og for Norge

figur6-1

Driftsresultatet i Nordland var i 2016 18,6 milliarder kroner. 14,4 milliarder kroner fra selskaper hjemmehørende i fylket og 4,2 i filialene. Drifts­marginen har siden 2012 ligget godt over Fastlands-­Norge forøvrig, og er hele 2 prosentpoeng høyere i Nordland enn nasjonalt. Dette gir økt attraktivitet, og rom for større invest­eringer. Nasjonalt faller både omsetning og driftsmargin i 2015 og 2016. I Nordland ser vi at det er vekst i omsetning, og utsikter til ­moderat fall i drifts­marginen i 2017. Utviklingen i internasjonal handel, med åpnere forhold til Russland og normalisering av markedsadgang til Kina, og tegn til bedring i verdensøkonomien er alle muligheter som kan skape bedre priser og marginer i 2017.

 

Figur 6.2

Driftsmargin per sektor i Nordland og Norge

figur6-2

Primærnæringene anført av havbruk har fenomenale 26,1 % i driftsmargin og skaper med det den største driftsmarginen i Nordland. Utsiktene for 2017 er gode, men det ventes noe lavere margin som følge av økende investeringer og sykdoms­bekjempelse. Tjenesteyterne har den nest høyeste lønnsomheten, fulgt av industrien og varehandel, reiseliv og hotell. Fillialene gjør det også godt med 4,3 milliarder kroner i driftsresultat. Norge har fallende driftsmargin, og det har også Nordland. Prisutviklingen i eksportmarkedene utenom laks og konkurranse fra utlandet presser marginene i bygg og anlegg, samt hjemmemarkedsindustrien. Nordland er likevel langt over landsgjennomsnittet i lønnsomhet av driften.

 

Figur 6.3

Driftsmargin i % av omsetning for regionene i Nordland, driftsresultat i millioner kroner

figur6-3

Vesterålen har Nordlands høyeste driftsmargin i 2016 med hele 11 %. En sterk havbruks og fiskerisektor bidrar til dette. For­skjellene er små mellom de øvrige regionen i ­Nordland. Salten og ­Helgeland bidrar begge med 4,2 milliarder i lønnsom­het, fulgt av Vesterålen med 3,1 milliarder. Over tid ligger alle regioner godt over snittet for Norge. Bidraget fra filialene er størst på Helgeland og i Salten, gjennom filialer i kraftforedlende industri og havbruk.

 

Figur 6.4

Driftsmargin i prosent og omsetning i milliarder kroner per sektor

figur6-4

Havbruk og fiskeri har høyest driftsmargin i 2016. I 2015 var driftsresultatet målt i kroner omlag den samme fra primær/havbruk, industri og tjenestyting. I 2016 drar primær/havbruk og tjenestesektoren fra industrien og BA. Det er verdt å merke seg at de områdene der bedriftene har naturgitte eller georgrafiske fordeler av å være i Nordland, har høyest driftsmargin i 2016.

 

Figur 6.5

Verdiskaping i milliarder kroner

figur6-5

Nordlandsbedriftene har en verdiskaping på 45,1 milliarder kroner i 2016. Legger vi til 11,4 milliarder kroner i filialene, ­skapes det verdier for 56,5 milliarder i Nordland. Det er tilnærmet uendret fra 2015. I 2017 ventes det en forsiktig nedgang. Fortsatt er verdi­skapingen i Nordland godt over landsgjennomsnittet per omsatt krone. Gjennomsnittet er 29,4 kroner per 100 kroner omsatt. Til sammenligning er snittet i Norge 25,5 kroner. Høyest verdiskaping i forhold til omsetning har tjenester mot private med 46,8 kroner per 100 kroner, fulgt av havbruk og fiskeri med 39,2 kroner per 100 kroner og tjenester mot bedrifter med 35,4 kroner per 100 kroner. I tjenesteyting er det høy lønnsandel og dermed høy verdiskaping, mens det i havbruk og fiskeri er høy drifts­margin og lav lønnsandel.

 

Figur 6.6

Verdiskaping per region

figur6-6

Salten har den største verdiskapingen av regionene i ­Nordland med 15,2 milliarder kroner, fulgt av Helgeland og ­Vesterålen. Slås verdiene for nordre del av fylket (­Lofoten, Ofoten og Vesterålen) sammen, er verdiskapingen 16 milliarder kroner. Høyest verdi­skaping per omsatt krone har Ofoten og Salten, der man er nær 30 kroner per omsatt 100 krone. Vesterålen er den eneste av ­regionen som ikke ligger klart over landsgjennomsnittet i verdiskaping per omsatt krone. Verdien i Vesterålen er 25,3 kroner, mens landsgjennomsnittet er 25,5 kroner.

 

Narvikfjellet. Foto: Rune Dahl

Narvikfjellet. Foto: Rune Dahl