Nummer 14 – Årgang 2017
En rapport om utviklingen gjennom 2016 og utsiktene for 2017

05 – Eksport

På topp i sjømateksport

Samlet eksporterte Nordlandsbedriftene for 25,2 milliarder kroner i 2016, noe som utgjorde 6,5 % av eksporten fra Fastlands-Norge. Veksten fra 2015 var på 9 %. ­Landsdelen eksporterte for 38 milliarder kroner, og Nordland står dermed for 66 % av eksportverdien i Nord-Norge. God etterspørsel etter sjømat er ­viktigste årsak til veksten i eksporten. Utsiktene for 2017 tilsier fortsatt vekst, men noe avtakende sammenlignet med 2016. Den totale eksporten er ventet å bli 26,4 milliarder kroner i 2017, en vekst på 4,3%. 

Nordlaks. Foto: Marius Fiskum, Norges Sjømatråd

Nordlaks. Foto: Marius Fiskum, Norges Sjømatråd

 

Sjømatsektoren er den viktigste drivkraften i eks­portutviklingen i Nordland. Sektoren eksporterte for 13,9 milliarder kroner i 2016, en vekst på over 30 % fra året før. Veksten drives i stor grad av prisveksten på oppdrettslaks og fersk hvitfisk. Eksportvolumet har vært tilnærmet uendret sammenlignet med foregående år. Det ble eksportert metaller, kjemiprodukter og bearbeidete varer for 11,5 milliarder kroner i 2016. Til tross for kronesvekkelsen har ikke omsetningen mot eksportmarkedet økt. Årsaken er at produsentene ligger på kapasitetsgrensen, og vekst vil kun være mulig gjennom ytterligere invest­eringer. Samtidig presses prisene i verdens­markedet av kinesiske leverandører.

Veksttakten er ventet å avta i 2017. Stabilt produk­sjons­nivå innen havbrukssektoren som følge av myndighetspålagte produksjonsbegrensninger, samt utfordringer med lakselus og sykdommer er den viktigste forklaringen. Dette kombinert med kapasitetsutfordringer i den kraft­foredlende industrien, og lav etterspørsel etter oljerelaterte varer og tjenester, trekker ned anslaget.

Det er imidlertid positivt å se at det finnes vilje i fylket til å satse internasjonalt. I Bodø ­starter bygg­ingen av en moderne klippfiskfabrikk, og DIPS som leverer elektroniske pasientjournaler har etablert seg i Stockholm. I Saltdal ser Hepro som leverer tekniske hjelpemidler på muligheten for å komme seg inn i det kanadiske markedet, og Mo i Rana-­bedriften Momek Techteam har nå også etablert seg i Sverige. I Narvik ser man på muligheten for bygging av et stålverk, og i Glomfjord jobbes det med å få i gang hydrogenproduksjonen igjen, samt etablering av en magnesiumfabrikk. En rekke oppdrettere i fylket har også søkt om og fått innvilget utviklingstillatelser for nye teknologiske løsninger for lakseoppdrett. I tillegg kan Elkem sin overtakelse av Fesil Rana Metall gi ­spennende mulig­heter, og investeringene i ny ­teknologi ved Glencore Manganese i Mo i Rana har økt ­bedrift­ens kapasitet.

Urolige tider i verden aktualiserer sterkt betydningen av markedsadgang både mot EU, Russland, Kina og andre viktige mottakerland for produkter fra Nordlands eksportbedrifter. Eksportbedriftene er direkte eksponert for usikkerhet skapt av Brexit, forholdet til Russland, ny handelspolitikk fra USA og forholdet mellom Norge og Kina. Forbedring av markedsadgang til Russland og Kina og ­avklar­ing av fremtidig markedsadgang til EU, vil ha stor betydning for eksportørene i Nordland i årene som kommer. 2017 blir et år der kursen settes for lang tid fremover og som aktualiserer nye investeringer.

  • Nordland står for 16,1 % av all fiske eksport fra Norge og 24 % av ilandført volum
  • Nordland er landets største ­eksportør av oppdrettslaks
  • Total fastlandseksport fra Nord-Norge er 37,9 milliarder ­kroner i 2016, hvor Nordland står for 66,4 % av eksporten
  • Nordland er i år landets femte ­største eksportfylke
  • Eksport fra Nordland via andre fylker skjer i betydelig omfang. Dette kommer i tillegg til direkte eksport og dreier seg om i størrelsesorden 5–6 milliarder kroner. Dette gjelder spesielt kjemiprodukter, metaller, elektrisk kraft, laks og hvitfisk.

Statistisk sentralbyrå justerte i 2016 tallmaterialet for eksport fra Nordland i 2015 etterskuddsvis. Eksporttall frem til utgangen av 2014 er dermed ikke direkte sammenlignbare med tall for 2015 og senere. Selskaper med eksport fra Nordland, men med hovedkontor eller eksportsteder utenfor fylket, fikk endret sitt tellingsfylke. Denne endringen omfattet selskaper innen kjemisk industri, metallproduksjon og mineraleksport.

 

Figur 5.1

Eksport fra Nordland av tradisjonelle varer. Tall i milliarder kroner
figur5-1
Eksportverdien fra Nordland var på 25,2 milliarder kroner i 2016, det høyeste nivået som har vært registrert noensinne. Veksten kom i all hovedsak for sjømatsektoren som økte eksportverdien med over 30 prosent. Svakere krone og økende etterspørsel etter nesten alle varer som eksporteres fra Nordland bidrar til god aktivitet i 2017. Eksporten fra Nordland ventes å bli 26,4 ­milliarder ­kroner i 2017. Lavere sykdomsfrekvens i havbruk og økning i metall­prisene i verdens­markedet kan øke eksport­verdien ­betyd­elig. Gode resultater i industrien, store ledige energi ­ressurser og tilgang til egnede industriområder bør aktualisere bygging av ny industri i Nordland i årene som kommer.

 

Figur 5.2

Utvikling i eksport fra Nordland 2007–2017. Indeks der verdi 2007 = 100
figur5-2
Indeksverdien for eksporten fra Nordland er 144,6 ved årets utgang 2016. Det betyr 1,4 ganger eksportverdien i 2016 sammen­lignet med 2007. Det er verdt å merke seg at 2007 var et år med meget høy eksport fra Nordland. Veksten har vært langt sterkere enn den nasjonale (124,1). Tilsvarende verdi for fiskeeksporten fra Nordland er fenomenale 248. Det er ikke tvil om at god etter­spørsel etter fersk hvitfisk og oppdrettslaks, kombinert med betyd­elig vekst i prisene er en viktig forklaring bak den høye omsetningsveksten for fiskeeksporten. Eksportomsetningen for metaller og kjemiske produkter ligger på nivå med 2007, og nivået er stabilt siden 2015. Aktiviteten ligger likevel på et høyt nivå i bedriftene, og for mange virksomheter tett opp mot kapasitetsgrensen. Produksjon av olje og gass på sokkelen utenfor Nordland inngår ikke i tallmaterialet.

 

Rana Gruber. Foto: Ole Martin Krokstrand

Rana Gruber. Foto: Ole Martin Krokstrand

 

«Vi må jobbe mer aktivt med å selge Nordland som et potensielt sted å drive forretning i. Både generelt, men også mot nasjonale politikere og Brüssel. Det er sterke føringer fra Brüssel om at vi er arktisk og må ikke røres på. Det må vi endre» 

Mariann Meby, Bodø Næringsforum